INTERREG 2014-2020

Име на проекта

 

„Разработване и приемане на съвместно институционализирано партньорство за управление на риска от прекомерна популация на насекоми, които засягат общественото здраве и безопасност в рамките на трансграничния регион Румъния-България“

                      

Програма

Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г.

Водещ партньор

Асоциация на Дунавските общини „Дунав” (АДО)

Партньори

Фондация „Жива природа”

гр. Кълъраш (Румъния)

Продължителност

24 месеца

Бюджет

€ 1,347,194.38

ЕФРР

€ 1,145,115.22

Национално

съфинансиране

България – € 125,066.05

Румъния – € 50,069.22

Собствен принос

€ 26,943.89

Описание

на

проблема

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемът с популацията на комари и други насекоми в дунавските общини е с особена обществена значимост, тъй като създава значителен риск за здравето и сигурността на гражданите, както и за развитието на ключови за региона сектори (напр. селско стопанство и туризъм). Той се характеризира със регионална специфика и се проявява в общините, които попадат в Дунавския регион. АДО „Дунав“, като сдружение на 37 местни власти, от години се ангажира с координацията и търсенето на механизми за ефективно решение на този проблем. Управлението на риска зависи от тясната координация както между българските дунавски общини, така и между българските и румънските общини от двете страни на Дунав. Ежегодно кметовете срещат затруднения в осигуряването на необходимите средства и се налага подпомагане от държавата в неотложни случаи като риск от епидемии и т.н. През 2014 г. общините-членки на АДО, чрез Асоциацията, са уведомили компетентните национални власти за необходимостта от целево финансиране на стойност 1 375 661.81 лв., през 2015 г. – 1 983 584 лв., през 2016 г. – 2 345 044 лв., през 2017 г. – 1 906 151.86 лв. Ежегодно общините са изправени пред проблема за отделяне на средства от общинските бюджети за осъществяване на дезинсекционни дейности, които не са в състояние да предложат устойчиво решение на проблема. В района на река Дунав са идентифицирани 7 насекоми, пренасящи вируси, които могат да повлияят на здравето на хора и животни: Кърлеж; Черна муха; Комар на жълтата треска; Комар Anopheles; Комар Culex; Taun; Ориенталски бълхи по плъховете. У нас са установени повече от 45 вида комари. Направеният в рамките на проекта анализ на набора от проекти в сферата на управлението на риска от популация и разпространение на насекоми показва, че годишните оперативни разходи за обработка на територии се движат в диапазона 1.06 – 2.0 лева на брой жител.

Ето защо, за решаването на толкова остър проблем, единственото ефективно решение е използването на съвременни модели за управление на процеса (ГИС), благодарение на които да се планират и провеждат координирани, стратегически очертани и превантивни политики, а не реактивни действия.

До момента не е извършвана цялостна оценка на факторите, които имат отношение към прекомерната популация на насекоми, които засягат общественото здраве и безопасност в рамките на трансграничния регион Румъния-България. В същото време тази информация има голямо значение за предприемане на правилните управленски действия за ограничаване на популациите на паразитните насекоми, и съответно пренасяните от тях заболявания.

Описание на   проекта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основната цел на прoекта е значителното подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион чрез разработване на съвместно институциализирано партньорство. Предвижда се формулирането на устойчива съвместна българо-румънска политика за управление на риска, базирана на експертиза и технологични достижения, с  ясни ангажименти на компетентните институции, както и механизъм за актуализация и усъвършенстване на политиките за управление на риска.

Основните дейности в обхвата на проекта са:

- провеждане на две социологически изследвания относно оценката на качеството на управлението на риска от прекомерна популация на насекоми в трансграничния регион;

- предварително проучване на състоянието на проблема в региона и идентифициране на рисковите зони; изследване на  добри практики за съвместен контрол над популацията на насекоми (за повече информация, натиснете тук);

- изработване на съвместна стратегия за управление на риска (за повече информация, натиснете тук);

- създаване на съвместно институционализирано партньорство за управление на риска;

- изработване на ГИС на застрашените територии (за повече информация, натиснете тук);

- консултации със заинтересованите страни и експертната общност (за повече информация, натиснете тук):

  • кръгли маси: 8 в Румъния и 6 в България
  • една финална конференция в България.

Резултат от проекта ще бъде създаването на съвместно институциализирано патрньорство за управление на риска, свързан с разпространението на популацията на комари, кърлежи и други насекоми в трансграничния регион. Проектът ще създаде и механизъм, включващ сигурен и ефективен процес на дезинсекция – съвместен анализ на климатичните условия, идентифициране на рисковите райони, методи на координация при третирането против насекоми.

Проектът ще допринесе за цялостното икономическо развитие на трансграничния регион. Здравето и сигурността на гражданите са ключови предпоставки за икономически растеж, а съвместното партньорство за контрол на популацията на насекоми ще допринесе за ефективен, устойчив и сигурен механизъм за превенция на епидемии и намаляване на риска.

За допълнителна информация, може да разгледате брошурата на проекта.

 

 

 

Последни новини

Събития

Банери