INTERREG 2014-2020

Име на проекта

 

„Разработване и промоциране на съвместен природно-туристически продукт: Маршрут „Защитено природно наследство на територията на трансграничния регион Румъния-България“

 

                          

Програма

Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г.

Водещ партньор

Асоциация на Дунавските общини „Дунав” (АДО)

Партньори

Фондация „Жива природа”

гр. Кълъраш (Румъния)

Продължителност

24 месеца

Бюджет

€ 754,518.55

ЕФРР

€ 641,340.77

Национално

съфинансиране

България – € 59,925.77

Румъния – € 38,161.64

Собствен принос

€ 15,090.37

Описание на проекта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целта на проекта е да се увеличи устойчивото използване на общото природно наследство в рамките на трансграничния регион чрез развитие и промоциране на интегриран туристически продукт в областта на природното богатство: Маршрут „Защитено природно наследство в трансграничния регион Румъния-България”.

Основните дейности в обхвата на проекта са:

- изготвяне на предварително проучване на обектите на природното наследство в трансграничния регион с различен режим на управление;

- разработване и приемане на стратегия за развитие и усъвършенстване на продукта,както и на стратегия за маркетинг на туристическия продукт;

- дизайн и изработка на промоционални материали на маршрута;

- консултации със заинтересованите страни и експертната общност:

  • кръгли маси: 4 в Румъния и 4 в България
  • една двудневна конференция: в България и в Румъния.

Проектът ще гарантира устойчиво трансгранично сътрудничество и обмен на добри практики между заинтересованите страни, в т.ч. директори на природни паркове и защитени територии, природозащитници, университети, изследователски центрове,  училища медии, туристически агенции и оператори, местни власти.

Изпълнението на целите, които проектът си поставя, ще доведе до развитие на природния туризъм с очакван резултат- общ туристически продукт в областта на природното наследство, който ще бъде най-добрият способ за пълно оползотворяване на природните активи на региона.

С разработването на стратегии за развитие и маркетизиране на туристическия продукт ще се постигне устойчиво нарастване на туристическия поток, ръст на приходите от туризъм в рамките на трансграничния регион и ръст на туристическите посещения в парковете и резерватите. Това ще стимулира развитието на секторите, подпомагащи туризма, като хотелиерство, ресторантьорство, местни занаяти и други бизнеси в трансграничния регион. В резултат на това, ефектът от първоначалните инвестиции ще генерира добавена стойност и ще демонстрира ясно устойчивостта на резултатите от проекта. Това неминуемо ще допринесе за общо икономическо развитие на трансграничния регион и социално- икономическото му сближаване с другите региони в Европа.

 

 

 

 

Последни новини

Събития

Банери