КРЪГЛИ МАСИ

В рамките на проекта до момента са проведени 7 от общо 14 кръгли маси в периода ноември-декември 2016, като 3 от тях бяха в Република България и 4 бяха в Република Румъния. :

  • Кълъраш – 18-19.11.2016 г.;
  • Гюргево – 25-26.11.2016 г.;
  • Русе – 29-30.11.2016 г.;
  • Плевен – 01-02.12.2016 г.;
  • Констанца – 07-08.12.2016 г.;
  • Видин – 13-14.12.2016 г.;
  • Турну Северин – 16-17.2016 г.

На срещите присъстваха представители на заинтересованите страни, съответно: на регионалните здравни инспекции (РЗИ); на общинските съвети; кметове на общини; представители на областни управители, представители на обществеността; експерти; други заинтересовани страни. Екипът на АДО „Дунав“ проведе консултации с всички тези страни по ключови теми в обхвата на предварителното проучване. При работата по анализа и подготовка за оценка на въздействието се следваха указанията на Европейската комисия за извършване на оценка на въздействието.

По време на кръглите маси беше събрана информация за организирането и изпълнението на дезинсекции срещу прекомерната популация на насекоми по места, в рамките на трансграничния регион „Румъния-България“. Реши се, че съвместната дейност с представители на регионални здравни инспекции, с кметове на области и общини, с еколози, работещи към общини и природни паркове и други експерти, ще е много ценна, за да се дискутират най-честите проблеми, наблюдавани с услугите по контрол на вредителите:

1. Има ли налични актуални картосхеми на водните биотопи в и около урбанизираните зони?

2. Има ли достатъчно ресурс да се провеждат месечни наблюдения върху биотопите?

3. Планират ли се ежегодно изтребителни обработки срещу прекомерната популация на насекоми, провеждат ли се навреме и колко пъти през годината?

4. Налагат ли се извънредни пръскания по сигнали на граждани?

5. Следи ли се за ефективност на извършените обработки срещу прекомерната популация на насекоми?

6. Средно с какъв бюджет годишно разполагат общините за провеждане на обработките?

7. Има ли съпричастност от страна на местното население по отношение профилактиката срещу прекомерното разпространение на популацията на насекоми (санитарно-хигиенна поддръжка на частни имоти и стопанства)

8. Има ли съгласувателни процедури при извършване на обработките между двете страни на Дунав?

Изводи, предложения и препоръки в резултат от кръглите маси

Изразената позиция и направените коментари от представители на общините и поканените експерти са ценен актив, който допринася за правилната посока в разглеждане на конкретната проблематика и е важен елемент за достигане до конкретни изводи и предложения по дискутираната тема, а именно:

1. За успешното извеждане на борбата с прекомерната популация на насекомите е необходимо всички заинтересовани институции и компетентни органи да си съдействат при планирането и изпълнението на необходимите мероприятия.

2. Приоритетно да бъдат прилагани профилактични мероприятия, които са по-безопасни за хората и околната среда и имат по-дълготраен ефект. Ако обектите не се подлагат на системни профилактични мерки, качеството на обработките се постига с много повече ресурс, време и биоциди.

3. Изтребителните обработки да бъдат комбинирани: ларвицидни и имагоцидни. От значение е също обработките да са с по-голям териториален обхват, за да се предотврати разпространението на насекоми от съседни региони.

4. Упражняване на контрол върху провежданите обработки.

5. Необходимост от здравна просвета на населението

6. Координирано управление на целия процес между общините от двете страни на р. Дунав.

7. Своевременно финансово обезпечаване на процесите и провеждане необходимите процедури по ЗОП /където се налага/.

8. Предложения за нормативни промени в двете страни за създаване на условия за трансгранично сътрудничество по управление на процеса.

9. Възможности за съвместно провеждане на обществените поръчки за доставка на материалите и/или изпълнението на процедурите по обработка:

  • Вариант 1. По общини.
  • Вариант 2. По области или целият регион обхванат от българска страна.
  • Вариант 3. Съвместна международна обществена поръчка между България и Румъния.

Последни новини

Събития

Банери