REACT

Име на проекта

REACT - Интегрирана система за динамично наблюдение и предупреждение за технологични рискове в трансграничния регион Румъния–България 

Програма

Програма за трансгранично сътрудничество „Румъния–България“ 2007–2013 г.

Водещ партньор

Национален институт за научни изследвания и развитие по електротехника

Партньори

Националният институт за проучвания и развитие на индустриалната екология

Националният институт за проучвания и развитие на газови турбини

Русенски университет „Ангел Кънчев“

Асоциация на Дунавските общини „Дунав“

Продължителност

18 месеца

Бюджет

€ 983,918.98

ЕФРР

€ 834,560.08

Национално съфинансиране

Румъния – € 118,305.87

България – € 9,603.60

Собствено участие

€ 21,449.43

Описание на проекта

Проектът има за цел да подобри институционалния капацитет на местната публична администрация и бизнес средите за предотвратяване и под-добра реакция в случай на случайно промишленото замърсяване. Цели се развиване на капацитет за планиране на съвместната интервенция, въз основа на оценки на рисковете. Проектът повишава информираността на населението, местната публична администрация и бизнеса по отношение на рисковете от случайно промишленото замърсяване.

 

 

Последни новини

Събития

Банери