ГИС

Проблемът с контрола на популациите на насекоми в трансграничния регион Румъния – България съществува от много години. В основата му е липсата на съвместно координирано третиране против насекоми и от двете страни на река Дунав. Липсва координация както между двете държави, така и между самите общини. Поради некоординираните действия, резултатите от самостоятелното третиране са незадоволителни и неефективни, свързани са със заплаха пред общественото здраве, ветеринарен риск, проблеми за бизнеса (селско стопанство, туризъм) и обществената сигурност.  

Ежегодно кметовете срещат затруднения в осигуряването на необходимите средства и се налага подпомагане от държавата в неотложни случаи като риск от епидемии и т.н. През 2014 г. общините-членки на АДО, чрез Асоциацията, са уведомили компетентните национални власти за необходимостта от целево финансиране на стойност 1 375 661.81 лв., през 2015 г. – 1 983 584 лв., през 2016 г. – 2 345 044 лв., през 2017 г. – 1 906 151.86 лв. Ежегодно общините са изправени пред проблема за отделяне на средства от общинските бюджети за осъществяване на дезинсекционни дейности, които не са в състояние да предложат устойчиво решение на проблема. В района на река Дунав са идентифицирани 7 насекоми, пренасящи вируси, които могат да повлияят на здравето на хора и животни: Кърлеж; Черна муха; Комар на жълтата треска; Комар Anopheles; Комар Culex; Taun; Ориенталски бълхи по плъховете. У нас са установени повече от 45 вида комари. Направеният в рамките на проекта анализ на набора от проекти в сферата на управлението на риска от популация и разпространение на насекоми показва, че годишните оперативни разходи за обработка на територии се движат в диапазона 1.06 – 2.0 лева на брой жител.

Асоциацията на дунавските общини “Дунав”, изпълнявайки проект за “Разработване и приемане на съвместно институционализирано партньорство за управление на риска от прекомерна популация на насекоми, които засягат общественото здраве и безопасност в рамките на трансграничния регион Румъния-България”, се стреми да допринесе за подобряване на резултатите от третирането против насекоми и по-ефективно използване на финансовия ресурс за тези дейности, създавайки възможност за координация на действията на местните и централни власти и компетентните институции от двете страни на река Дунав, чрез разработване на съвместен българо-румънски механизъм за управление на риска.

Една основна дейност за постигането на тази цел е разработване на географска информационна система (ГИС). Тя обхваща всички територии в трансграничния регион Румъния – България, като всяка институция с компетентност по проблема вече може да администрира свой профил в системата, където да планира и отчита дейностите си по третирането против насекоми. Географската информационна система обхваща всички 8 области в България и 7 окръга в Румъния, съставляващи трансграничния регион. Нейното функциониране ще окаже реално въздействие върху 4 770 000 граждани, живеещи на територия от 69 285 кв. км.

Географската информационна система включва:

 • Функционалности за създаване, поддържане, анализ и визуализация на информация за ареалите на разпространение на насекоми;
 • Интерактивна карта (тя визуализира отделните типове информация), състояща се от:
  •  база данни, включваща пълни характеристики и информация, организирана по слоеве;
  • ГИС десктоп клиент (софтуерно приложение) – чрез него се въвежда информация в интерактивната карта и се композират и конфигурират допълнителни характеристики;
  • Софтуерно приложение, чрез което се публикуват пространствени и други данни в интерактивната карта;
 • Общогеографски и тематични данни за територията като видове водоеми, растителност, ареали на разпространение на видовете насекоми и др.;
 • Данни за всички потребители на системата и техните отговорности по отношение на предотвратяване на риска от прекомерна концентрация на насекоми;
 • База данни на всички територии, като за всяка територия са налични: вид на насекомите, брой на популацията, концентрация, развитие във времето, устойчивост, наличие на преносители, период на размножаване и др.
 • Възможност за работа със системата в стандартен уеб браузър, където да може да се извършва динамична визуализация и навигация, реализация на справки, включване и изключване на слоеве, регистрация на потребители и др.;
 • Възможност за ясно разграничаване на ролите на потребителите и техните права за достъп, в зависимост от задълженията им в процеса по третиране против насекоми;
 • Мобилно приложение за операционна система Android;

Информацията от базата данни позволява точно да се определят зоните, подлежащи на третиране със съответните агенти, включително зоните, със специален режим (като напр. зони със защитен статут, биологични ферми, места на отглеждане на пчели). За зоните могат да се въвеждат данни за всички провеждани мероприятия с детайли по отношение на агенти, количества, способи, срокове, потенциални опасности, причинени от третирането, график за извършване и отговорни лица.

Съвместната ГИС подпомага отделните потребители, каквито са общините, да виждат границите на всички обособени рискови зони, да планират дезинсекционните дейности и да ги координират със съседите си, да проследяват начина, по който те се третират и да се информират относно действията на всички компетентни институции. Системата разполага и с публично достъпна част, чрез която гражданите могат да следят дезинсекционните мероприятия и да подават сигнали за наличие на рискова зона.

Освен обособените зони на разпространение на видовете насекоми, на картите, съдържащи се в ГИС, са визуализирани и държавни и административни граници – области, общини, землища, пътна и жп мрежа, гранични и вътрешни езера, блата, заливаеми местности, канали, инфраструктура за отдих и зелени зони и др. Те могат да бъдат визуализирани в зависимост от характеристиките си и желанието на потребителя на системата. По този начин се предоставя достатъчно информация на потребителите на системата, за да могат сами да извършват промени по съответните зони, за които отговарят.

Благодарение на съвместното използване на ГИС от страна на българските и румънските заинтересовани страни, ежегодният процес по дезинсекция ще се оптимизира, като по този начин ще се оптимизират разходите за дейността и ще се повиши ефикасността, ще се подобри нейното качество и ефективност, ще се повиши сигурността на жителите на трансграничния регион Румъния-България и ще се минимизират рисковете за селското стопанство и другите икономически сектори.

Системата е разработена на български, румънски и английски езици. За удобното и лесно използване на всички нейни функционалности е разработен Наръчник за употреба и прилагане. 

Последни новини

Събития

Банери