UPSKILLING PATHWAYS FOR EMPLOYABILITY (UPTHEM)

Име на проекта

Upskilling Pathways for Employability (UPthEM)

Програма

Програма Еразъм+  

Продължителност

18 месеца

Партньори

Сдружение „Знам и мога“ - България

STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPIERANIA EDUKACJI I PRZEDSIEBIORCZOSCI - Полша

STIMMULI FOR SOCIAL CHANGE - Гърция

GROWTH COOP S.COO. AND. - Испания

Asociatia de Dezvoltare Economico-Sociala - Румъния

Бюджет

20 060 EUR за АДО „Дунав“, без собствено участие

Описание

на проекта

Целта на проекта е чрез проучване на разнообразния национален опит в подкрепа на групи в неравностойно положение, да се въведе иновативна програма за обучение UPthEM за увеличаване възможностите за заетост и заетостта на хората в неравностойно положение. Фокъсът е поставен върху намиране на начини за стимулиране на кариерен път на самостоятелно заети предприемачи.

 

Основните цели са:

1. Разработете UPthEm програма за обучение за хора в неравностойно положение.

2. Изготвяне на 40 видеоклипа с успешни мотивиращи истории на хора в неравностойно положение.

3. Обучения за 25 възрастни преподаватели (по 5 на държава) за изпълнение на програмата.

4. Ангажиране на 50 възрастни (10 на държава) от групи в неравностойно положение за проучване предимствата на програма чрез онлайн дейности за разпространение, 5 мултипликационни събития.

 

Проектът ще бъде насочен към възрастни преподаватели и възрастни с неравностойно образование със специални внимание към безработните.

 

 

Последни новини

Събития

Банери