ЖИВ ДУНАВСКИ ЛИМЕС

 

„Жив Дунавски Лимес“ е проект, финансиран с европейски средства, по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 г. Той се фокусира върху свързването, съживяването, изследването, запазването и открояването на римския Дунавски лимес като транснационално културно наследство от огромно значение, с цел създаването на солидна основа за превръщането му в бъдещ Европейски културен маршрут.

„Жив Дунавски Лимес“ е популярното съкращение на проекта с пълно наименование: Валоризация на културното наследство и подсилване на устойчивия туризъм чрез съживяване на общото наследство на Дунавския лимес като основа за културен маршрут.

Цели на проекта:

• Основната цел на проекта е свързването на Дунавския регион посредством общото му римско наследство. Проектът се стреми да подпомогне запазването му чрез създаването на осъзнатост за стойността на общото наследство, като същевременно се зачитат местните различия и особености, и се изгражда чувствителност, че римският Дунавски лимес е бил не само гранична укрепителна мрежа, но и обширна търговска зона с условия за висока мобилност.

• Проектът подкрепя номинацията на ЮНЕСКО за световното наследство на целия Дунавски лимес, като се фокусира специално върху процеса на номиниране за Хърватия, Сърбия, Румъния и България.

• Друга основна цел на проекта е полагане на основите на бъдещ Европейски културен път, обхващащ целия Дунавски регион.

• Насърчаването на устойчив и екологичен туризъм чрез разработването на туристически стратегии, специално създадени за региона на Дунавския лимес, е друга основна цел на „Жив Дунавски лимес“.

Резултати на проекта:

  • Римски дунавски кораб от 4-ти век сл. Н. Е. ще бъде реконструиран с римски реплики на инструменти. По време на изпълнението на проекта, през 2022 г., корабът ще плава по целия Дунав с международен екипаж на борда, за да подчертае свързващия характер на римския Дунавски лимес. След края на проекта корабът ще бъде на разположение на всеки пилотен обект на проекта в продължение на една година, за да служи за привличане и на по-нататъшни инвестиции.
  • Чрез прилагането на съвременна неинвазивна археологическа гео-проспекция на избрани пилотни обекти ще бъдат отстранени различни пропуски в научните изследвания.
  • Ще бъде създадено приложение „Жив Дунавски Лимес“, с цел предлагането на изчерпателен и лесен за достъп археологически и исторически каталог на Дунавския регион, който ще обедини данни от предшестващи инициативи и такива, получени в резултат на изследователските дейности по проекта.
  • Възстановяването на виртуална и разширена реалност на оригиналната инфраструктура от римския лимес ще бъде създадено от данните на геофизичните проучвания в пилотните обекти на проекта и след това ще бъде представено в приложението „Жив Дунавски Лимес“.
  • Създаването на транснационален музеен клъстер ще допринесе за общото представяне на римското наследство в Дунавския регион, за да се създаде по-добра видимост и разбиране за необятността и значението на този свързващ исторически пейзаж.

Достигане до хората – представяне на общото римско минало по осезаем начин:

  • Проектът ще открои осем национални пилотни обекта, на които ще бъдат организирани с редовни обществени дейности като възстановки и семинари на историческа тематика.
  • Физическите реконструкции на пилотните обекти ще допълнят реконструкциите на виртуалната реалност и ще предизвикат повече интерес и трябва да доведат до последващи проекти и инвестиции в обектите.
  • Ще бъдат организирани и документирани семинари за разпространение на исторически техники на занаяти.
  • В края на проекта ще бъде организиран круиз с възстановки от Германия до Черно море, с международни групи за реенактмънт, ръководещи реконструирания римски кораб от 4-ти век сл. Хр. Корабът и екипажът му ще спират на всеки пилотен обект, за да участват в фестивал на живата история там, което допълнително ще позволи голям набор от взаимодействия с обществеността.

„Жив Дунавски Лимес“ стартира през юли 2020 г. и ще продължи до декември 2022 г. Партньорският консорциум се състои от 19 партньори по проекта и 27 асоциирани стратегически партньори от Германия, Австрия, Чехия, Словакия, Унгария, Хърватия, Сърбия, България, Румъния и Република Молдова.

 

Специфичната цел на проекта е: СЦ 2.2 Насърчаване на устойчивото използване на природното и културното наследство и на ресурсите.

Общият бюджет на проекта възлиза на 3,151,121.20 евро, с финансиране от Европейския фонд за регионално развитие, Инструмента за предприсъединителна помощ II и Европейския инструмент за съседство.

Финансираща програма:

Програма на ЕС за транснационално сътрудничество „Дунав“

Продължителност на проекта:

  1. Юли 2020 – 31 декември 2022 г. (30 месеца)

ВОДЕЩ ПАРТНЬОР:

Университет за продължаващо образование Кремс, Дунавски университет Кремс, Австрия

ПРОЕКТНИ ПАРТНЬОРИ:

Университет „Фридрих-Александър“, Ерланген, Германия

Университет „Paris-Lodron“, Залцбург, Австрия

Университет за архитектура и урбанизъм „Йон Минку“ Букурещ, Румъния

Национален туристически клъстер „Българският пътеводител“, България

Технически и икономически университет, Будапеща, Унгария

DAVINO Supplier, Tourism, Regional Development and Educational Limited Partnership, Унгария

Институт за теоретична и приложна механика, Чешка академия на науките, Чешка република

Общински институт за опазване на паметниците, Братислава, Словакия

Словашки технически университет, Братислава, Словакия

Институт за археологическа проспекция и виртуална археология „Лудвиг Болцман“, Австрия

Център за интерпретиране на наследството, България

Музей за национална история и археология, Констанца, Румъния

Асоциация на дунавските общини „Дунав“

Институт за археология на Република Хърватска, Хърватия

Национален институт за изследване и развитие в туризма, Румъния

Археологически институт, Белград, Сърбия

Университет на Нови Сад, Факултет за технически науки, Сърбия

Областен съвет Орхей, Република Молдова

За повече информация може да посетите официалната Интернет страница на проекта: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/living-danube-limes.

Последни новини

Събития

Банери