ИЗРАБОТВАНЕ НА СЪВМЕСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Разработването на Стратегия за устойчиво управление на риска от прекомерна популация от насекоми в трансграничния регион Румъния-България ще допринесе за постигането на основната цел на проекта, а именно значителното подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион чрез разработване на съвместно институционализирано партньорство. Тя съдържа:

1. Същност и цели на стратегията за управление на риска от прекомерна популация на насекоми в ТГС региона „Румъния-България“.

Идентифицират се целите, мястото и ролята на Стратегията в цялостната система от документи за стратегическо планиране в областта на управлението на риска в трансграничния регион Румъния-България. Изброени са основните подходи и принципи при изготвянето на Стратегията, като се посочва и логиката на структуриране на документа.

Предпоставките за изготвянето на Стратегията са структурирани около два основни компонента, както следва:

 • Преглед на общата рамка за управление на риска и стратегическо планиране в съответната област в трансграничния регион Румъния-България и Европейския съюз.
 • Преглед на приложимото национално и европейско законодателство в областта на управление на риска. Анализът на действащите нормативни актове, включващ идентифициране на слабите страни или неуредени области, ще допринесе за адекватното формулиране на цели, приоритети, мерки и дейности.

2. Общ преглед на процеса по управление на риска от прекомерна популация на насекоми трансграничния регион „Румъния-България“.

 • Дефиниции.
 • Роли и отговорности.

3. Процес по управление на риска от прекомерна популация от насекоми от трансграничния регион „Румъния-България“.

Стратегията предлага методика за управление на риска от прекомерна популация на насекоми в целевия регион. Тя се основава на общото предварително проучване върху проблема, разработено в рамките на проекта, чиито резултати ще послужат като основа за аналитичната част на стратегическия документ. Прави се детайлен анализ на заинтересованите страни и се подготвят релевантни база данни.

Методиката включва като минимум следните етапи на управлението на риска:

 • Идентификация.
 • Оценка на риска.
 • Попълване на риск-регистър.
 • Отговор на риска.
 • Мониторинг и докладване.

4. Управление на знанието в трансграничния регион Румъния-България.

 • Единна база данни за управление на риска от прекомерна популация на насекоми.
 • Регистър на проявилите се рискове.

5. Мониторинг на дейностите по реализация на Стратегията.

 • Постоянен мониторинг.

Постоянният мониторинг се извършва с цел проследяване на напредъка по изпълнение на системата от цели, приоритети, мерки и дейности за постигане визията на Стратегията. Индикаторите за мониторинг следва да бъдат съобразени с целите и приоритетите на Стратегията и да имат възможността да бъдат представени в количествено изражение. Употребата на индикатори за наблюдение и оценка цели да бъде отчетен напредъкът, въз основа на събрана обективна информация.

В Стратегията ще бъдат заложени индикатори за постоянен мониторинг, както и начини за събиране на информация и организационна структура за наблюдение и оценка.

6. Методология за актуализация на Стратегията.

Стратегията ще съдържа и методология за нейната актуализация, в случай на настъпили промени в развитието на трансграничния регион. Подобна актуализация се налага и при изменение на релевантни стратегически документи или приложимо законодателство. Методология ще включва следните компоненти:

 • Фактори, налагащи създаването на методология за актуализация на стратегията и стратегическите програми.
 • Метод на съответствия в основни документи, влияещи върху осъществяването на Стратегията.
 • Метод на съответствията между цели, приоритети, мерки и действия за реализация на Стратегията.
 • Метод на финансова актуализация.

Последни новини

Събития

Банери