ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ

Предварителното проучване включва:

  • Преглед на приложимото национално и европейско законодателство в областта на защитеното природно наследство и туризма;
  • Проучване на добри практики за разработване, управление и промоциране на защитено природно наследство;
  • Разработване на методология за предварително проучване (документиране, анализ, оценка и представяне);
  • Идентифициране и посещение на всички обекти, които са част от защитеното природно наследство и намиращи се на българската част от трансграничния регион Румъния-България;
  • Подробно описание и анализ на екосистеми, местообитания, защитени растителни и животински видове;
  • Анализ на стойността на обектите като потенциална атракция за екотуризъм.
  • Интегриране на резултатите от проучването с резултатите на проучването на защитеното природно наследство и намиращо се в румънската част от трансграничния регион Румъния-България, изготвено от партниращата организация;
  • Обсъждане на варианти за оптимален маршрут „Защитено природно наследство на територията на трансграничния регион Румъния-България“ по време на 4 кръгли маси в България и Румъния;
  • Избор на вариант за маршрут „Защитено природно наследство на територията на трансграничния регион Румъния-България“.

На базата на система от критерии е разработена методология,  която се следва при изготвянето на предварителното проучване. В разработената Методология за извършване на предварителното проучване са обособени три стъпки, както следва:

СТЪПКА 1 – СЪСТАВЯНЕ НА ПЪЛЕН СПИСЪК С ОБЕКТИТЕ НА ЗАЩИТЕНО ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РАЙОН

1.1. Дефиниция на обектите на защитено природно наследство за целите на проекта

1.2. Подход на описание при пространственото припокриване различни категории обекти

1.3. Източници на информация за изготвяне на общия списък

СТЪПКА 2 – ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗОНИ ЗА ПРИРОДЕН ТУРИЗЪМ И ОЦЕНКА НА ТЕХНИЯ ПОТЕНЦИАЛ

2.1. Определяне на Зони за природен туризъм (ЗПТ)

2.2. Оценка на потенциала

2.3. Определяне на приоритетни (ключови) обекти

2.4. Определяне на допълнителни ЗПТ, изграждащи трансграничния маршрут

2.5. Определяне на резервни обекти

СТЪПКА 3 – ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВАРИАНТИ НА ТРАНСГРАНИЧНИЯ МАРШРУТ

В процеса на работа е съставен подробен списък на всички обекти със статут на защита според националното и европейското природозащитно законодателство, намиращи се в българската част на трансграничния регион Румъния-България (323, обособени в 98 обекта). Списъкът съдържа информация за 4 (четири) природни парка, 7 (седем) резервата; 6 (шест) поддържани резервата; 122 (сто двадесет и две) защитени местности; 64 (шестдесет и четири) природни забележителности и 107 (сто и седем) защитени зони от Натура 2000.

За качественото документиране на обектите на природното наследство е извършена  работата на терен, посещение на място на 98 обекта със статут на защита. Генерирана е електронна база-данни с информация за обектите на защитеното природно наследство. Извършен е анализ на екосистемите, местообитанията, защитените растителни и животински видове, чието наличие спомага за развитието на природен туризъм на територията на българската част от трансграничния регион. Събрана е информация за актуалното физическо състояние на обектите, които са част от защитеното природно наследство и е документирана досегашната намеса по тях – осигурен достъп, социализация, наличие и състояние на инфраструктурата до и в обектите (туристическа, информационна, транспортна, техническа) и др. Проведени са срещи с институциите, управляващи и стопанисващи съответните природни обекти. При посещенията на място е направено документиране (чрез снимков материал и описание) на физическото състояние на терена, на който са разположени обектите. Създаденият снимков материал на обектите е използван за изготвяне на предварителното проучване и при необходимост може да послужи за целите на разработване на промоционални материали за представяне на туристическия маршрут.

На базата на систематизираната документация и анализа на характеристиките на всеки обект е направена оценка на потенциала му като атракция за екотуризъм. В оценката е разгледана и взаимовръзката между различните обекти от природното наследство, които могат да формират туристически маршрут.

Приоритетните за включване в маршрута обекти са резултат от приложените критерии в методиката за изготвяне на предварителното проучване. Това са 30 обекта със защитен статут от българска и 30 от румънска страна на територията на трансграничния регион Румъния-България.

В процеса на работа са обменени данни, информация и резултати от двете предварителни проучвания на територията на трансграничния регион, проведени от румънска и от българска страна в рамките на проекта. Резултатите от предварителното проучване, проведено на територията на румънската част от трансграничния регион са интегрирани с резултатите от проучването в българската част. Така в обхвата на предварителното проучване се включва целият трансграничен регион Румъния – България, 7 окръга на Румъния (Мехединци, Долдж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш и Констаца) и 8 области от България (Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра и Добрич).

В рамките на предварителното проучване е разработено предложение за интегриран българо-румънски туристически маршрут „Защитено природно наследство на територията на трансграничния регион Румъния-България“. То съдържа текстова (описателна част), снимков, картов, схематичен материал. Предложението е резултат от избора на заинтересованите страни, които обсъдиха варианти за съвместен българо-румънски туристически маршрут в рамките на 4 (четири) кръгли маси в България и Румъния.

ВАРИАНТ НА ТРАНСГРАНИЧЕН МАРШРУТ „ЗАЩИТЕНО ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ“

Изборът на оптимален вариант на трансграничен маршрут е извършен след обобщаване на резултатите от направения анализ от двете страни на трансграничния район.

За целта избраните оптимални варианти от българска и румънска страна са поставени на обща картна основа, съпоставени, анализирани са възможностите за преминаване на границата и за затваряне на частични по-малки кръгове на регионален или тематичен принцип.

Трансграничният маршрут свързва приоритетните обекти за екотуризъм в целия ТГС район, следвайки в максимална степен първокласните и второкласни пътни връзки.

                                                                 Основен трансграничен маршрут

Граничните точки, които ще могат да свързват двата предложени маршрута от двете страни на границата са определени така, че максимално да се възползват от транспортната свързаност между двете държави. Тези гранични точки са следните, от запад на изток:

- Калафат (Долж)-Видин

- Бекет (Долж) - Оряхово

- Турну Мъгуреле (Телеорман) - Никопол

- Гюргево (Гюргево) - Русе

- Кълъраш (Кълъраш) - Силистра

- Вама Веке (Констанца) - Дуранкулак

Последни новини

Събития

Банери