СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

Туризмът, в частност природният, е ключов сектор в развитието на трансграничния регион, както е посочено в стратегически и програмни документи на различни нива на управление. Регионът е богат на природни паркове и защитени зони, рамсарски места и др. Този потенциал обаче не е напълно оползотворен – няма общ туристически продукт на природното наследство или представяне на тези активи, които имат истинско трансгранично измерение. Нещо повече, в по-голямата си част тези природни ценности са непознати извън местните общности.

Стратегията за развитие в рамките на проект „Разработване и промоциране на съвместен природо-туристически продукт: Маршрут „Защитено природно наследство на територията на трансграничния регион Румъния-България“ се налага за създаването на условия за реализация на потенциала за развитие на природния туризъм в трансграничния регион Румъния-България, както и за неговото устойчиво развитие.

При разработването на стратегията се прилага съвместен и стратегически подход, градящ се на експертно мнение и иновация, включващ всички заинтересовани страни. Този подход ще подобри използването на природните забележителности в региона с необходимото качество и ще насочи целевата общност към икономически растеж, по-добра свързаност, устойчиво сътрудничество, отговаряйки по този начин на целите на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България.

По време на процеса на разработване ще бъдат използвани важни данни от две кръгли маси (1 в Румъния и 1 в България), проведени със заинтересовани страни и публични организации, както и от съвместното предварително проучване, извършено по проекта. Общата стратегия е в две части. Първо - аналитична част по следните въпроси: Стратегическа рамка; Анализ на състоянието на развитието на природния туризъм в трансграничния регион; Стратегически цели, мисия, визия за устойчиво развитие на природния туризъм в региона и др. Второ, на базата на гореспоменатата аналитична част и резултатите от обществените консултации и дискусии се изготвя набор от приоритети и съответни мерки (действия и инвестиции).

Стратегическият подход осигурява качество и устойчивост на туристическия продукт, както и въздействие върху постигането на целите за развитие в целевия трансграничен регион.

Последни новини

Събития

Банери