ОПДУ 2022-2023

Име на проекта

Изпълнение на интегрирана политика за пространствено развитие на крайбрежните територии на река Дунав в България чрез прилагане на иновативни и включващи модели между власти, граждани и бизнес

 

Програма

Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г.

Продължителност

12 месеца

Бюджет

59 276,44 лв., от които 50 384,97 лв. (85%) от Европейския социален фонд и 8891,47 лв. (15%) - национално съфинансиране.

Описание

на проекта

ОСНОВНИ ЦЕЛИ:

1.Принос към партньорско управление с гражданите и бизнеса, които заедно с общинските власти и структурите на държавната власт в региона участват в изпълнение на интегрирана политика за пространствено развитие на крайбрежието на река Дунав. В рамките на проекта се проучват, консултират, систематизират и представят модели на изпълнение на секторни политики в Дунавския регион, заедно с всички заинтересовани страни;

2.Принос към открито и отговорно управление в дунавските общини чрез предоставяне на местните власти, релевантните структури на държавната власт, бизнеса и гражданите на модели, които да ги подкрепят в изпълнението на комплексната интегрирана политика.

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

1.Преглед на европейски добри практики на модели на взаимодействие между власти, граждани и бизнес и на типове дейности в секторите на интегрираната политика за пространствено развитие на крайбрежие територии на река Дунав по отношение на управление и финансиране; Доклад 1 може да намерите тук;

2.Преглед, консултиране и систематизиране на основните типове дейности (инвестиции, проекти и други инициативи) и модели на взаимодействие, които целевите групи в дунавските общини предстои да изпълнят в секторите, включени в интегрираната политика за пространствено развитие на крайбрежните територии на река Дунав; Доклад 2 може да намерите тук;

3.Разработване на Наръчник за изпълнение на интегрирана политика за пространствено развитие на крайбрежните територии на река Дунав в дунавските общини чрез прилагане на иновативни и включващи модели между власти, граждани и бизнес. Наръчника може да намерите тук.

 
 

Последни новини

Събития

Банери