ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Номер: 2016-025 Публикувано на: 06.04.2016 г. | 13:14:45 ч.

Разработване на съвместна географска информационна система за контрол на популацията на насекоми в рамките на проект с регистрационен номер 15.3.1.016

Процедура: открита процедура

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Асоциация на дунавските общини „Дунав“, в качеството си на водещ партньор по проекта, финансиран по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ с адрес за контакт: п. к. 7000, гр. Русе, бул. „Генерал Скобелев“ № 31, бл. „Българска роза“, ет. партерен; тел.: 082/520529; 0885888081; факс: 082/520535; ел. поща: adodunav@abv.bg; инт. страница: www.adodunav.org, съобщава, на основание чл. 27, ал. 2 ЗОП, че на 06.04.2016 г. публикува обявление (725973) в Регистъра на обществените поръчки при Агенция по обществени поръчки относно открита процедура (02308-2016-0014) за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 1, т. 2, предложение второ ЗОП с предмет: „Разработване на съвместна географска информационна система (ГИС) за контрол на популацията на насекоми, в рамките на проект: „Разработване и приемане на съвместно институционализирано партньорство за управление на риска от прекомерна популация на насекоми, които засягат общественото здраве и безопасност в рамките на трансграничния регион Румъния-България“, с регистрационен номер 15.3.1.016“.

В профила на купувача заедно с обществената поръчка са публикувани и приложенията към нея. Мястото, определено за настоящата обществена поръчка в профила на купувача е:

http://www.adodunav.org/bg/bayerprofile/razrabotvanie-na-svmiestna-ghieoghrafska-informatsionna-sistiema-za-kontrol-na-populatsiiata-na-nasiekomi-v-ramkitie-na-proiekt-s-rieghistratsionien-nomier-15-3-1-016

Възложител – Мария Христова, Изпълнителен директор на АДО „Дунав“.

www.interregrobg.eu

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. Инициаторите на интернет страницата са единствено отговорни за информацията, предоставена чрез интернет страницата.