ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Номер: 2016-025 Публикувано на: 06.04.2016 г. | 13:14:45 ч.

Разработване на съвместна географска информационна система за контрол на популацията на насекоми в рамките на проект с регистрационен номер 15.3.1.016

Процедура: открита процедура

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Асоциация на дунавските общини „Дунав“, в качеството си на водещ партньор по проекта, финансиран по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ с адрес за контакт: п. к. 7000, гр. Русе, бул. „Генерал Скобелев“ № 31, бл. „Българска роза“, ет. партерен; тел.: 082/520529; 0885888081; факс: 082/520535; ел. поща: adodunav@abv.bg; инт. страница: www.adodunav.org, съобщава, на основание чл. 27, ал. 2 ЗОП, че на 06.04.2016 г. публикува обявление (725973) в Регистъра на обществените поръчки при Агенция по обществени поръчки относно открита процедура (02308-2016-0014) за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 1, т. 2, предложение второ ЗОП с предмет: „Разработване на съвместна географска информационна система (ГИС) за контрол на популацията на насекоми, в рамките на проект: „Разработване и приемане на съвместно институционализирано партньорство за управление на риска от прекомерна популация на насекоми, които засягат общественото здраве и безопасност в рамките на трансграничния регион Румъния-България“, с регистрационен номер 15.3.1.016“.

В профила на купувача заедно с обществената поръчка са публикувани и приложенията към нея. Мястото, определено за настоящата обществена поръчка в профила на купувача е:

http://www.adodunav.org/bg/bayerprofile/razrabotvanie-na-svmiestna-ghieoghrafska-informatsionna-sistiema-za-kontrol-na-populatsiiata-na-nasiekomi-v-ramkitie-na-proiekt-s-rieghistratsionien-nomier-15-3-1-016

Възложител – Мария Христова, Изпълнителен директор на АДО „Дунав“.

www.interregrobg.eu

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. Инициаторите на интернет страницата са единствено отговорни за информацията, предоставена чрез интернет страницата.

 

 • Изтегли PDF / 7.23MB Качен на: 06.04.2016 г. | 13:19:03 ч. Документация-указания.pdf
 • Изтегли DOC / 1.9MB Качен на: 06.04.2016 г. | 13:19:37 ч. Документация-указания.doc
 • Изтегли PDF / 340.47KB Качен на: 06.04.2016 г. | 14:05:14 ч. Обявление.pdf
 • Изтегли PDF / 163.95KB Качен на: 06.04.2016 г. | 14:05:30 ч. Решение.pdf
 • Изтегли PDF / 308.77KB Качен на: 06.04.2016 г. | 14:06:00 ч. Предварителен контрол - становище.pdf
 • Изтегли PDF / 294.31KB Качен на: 12.04.2016 г. | 14:08:07 ч. Предварителен контрол - доклад.pdf
 • Изтегли PDF / 487.87KB Качен на: 18.04.2016 г. | 09:59:29 ч. Запитване № 1-18.04.2016.pdf
 • Изтегли PDF / 295.01KB Качен на: 26.04.2016 г. | 10:42:00 ч. Запитване № 2-26.04.2016.pdf
 • Изтегли PDF / 284.19KB Качен на: 08.05.2016 г. | 12:01:54 ч. Запитване № 3-08.05.2016.pdf
 • Изтегли PDF / 2.18MB Качен на: 28.07.2016 г. | 15:01:13 ч. Протокол № 1-28.07.2016.pdf
 • Изтегли PDF / 700.17KB Качен на: 29.08.2016 г. | 16:10:07 ч. Съобщение за оповестяване на ценови предложения.pdf
 • Изтегли PDF / 1.53MB Качен на: 09.09.2016 г. | 15:50:00 ч. Протокол № 2-07.09.2016.pdf
 • Изтегли PDF / 2.83MB Качен на: 09.09.2016 г. | 15:50:26 ч. Приложение към Протокол № 2-07.09.2016.pdf
 • Изтегли PDF / 1.19MB Качен на: 09.09.2016 г. | 15:52:06 ч. Решение за класиране на участници и определяне на изпълнител.pdf
 • Изтегли PDF / 386.15KB Качен на: 30.09.2016 г. | 11:20:23 ч. Освобождаване на гаранции - чл. 62, ал. 1, т. 1.pdf
 • Изтегли PDF / 43.52KB Качен на: 04.11.2016 г. | 13:01:20 ч. Покана за удължаване на срок за валидност на оферти
 • Изтегли PDF / 687.31KB Качен на: 06.02.2017 г. | 14:40:19 ч. Съобщение за повторно отваряне на оферти.pdf
 • Изтегли PDF / 2.68MB Качен на: 20.02.2017 г. | 15:43:34 ч. Протокол № 1-17.02.2017.pdf
 • Изтегли PDF / 695.22KB Качен на: 28.03.2017 г. | 16:37:00 ч. Съобщение за оповестяване на ценови предложения.pdf
 • Изтегли PDF / 2.06MB Качен на: 03.04.2017 г. | 16:19:12 ч. Протокол № 2-28.03.2017.pdf
 • Изтегли PDF / 1.35MB Качен на: 03.04.2017 г. | 16:19:36 ч. Приложение към Протокол № 2-28.03.2017.pdf
 • Изтегли PDF / 342.1KB Качен на: 03.04.2017 г. | 16:20:21 ч. Протокол № 3-31.03.2017.pdf
 • Изтегли PDF / 890.16KB Качен на: 03.04.2017 г. | 16:21:10 ч. Решение за класиране на участници и определяне на изпълнител.pdf
 • Изтегли PDF / 4.8MB Качен на: 07.06.2017 г. | 11:42:31 ч. Договор № 035 от 07.06.2017.pdf
 • Изтегли PDF / 2.63MB Качен на: 07.06.2017 г. | 11:43:17 ч. Приложение № 1 към Договор № 035 от 07.06.2017.pdf
 • Изтегли PDF / 746.67KB Качен на: 07.06.2017 г. | 11:43:33 ч. Приложение № 2 към Договор № 035 от 07.06.2017.pdf
 • Изтегли PDF / 3.11MB Качен на: 07.06.2017 г. | 11:43:48 ч. Приложение № 3 към Договор № 035 от 07.06.2017.pdf
 • Изтегли PDF / 448.29KB Качен на: 07.06.2017 г. | 16:26:24 ч. Освобождаване на гаранции - чл. 62, ал. 1, т. 2.pdf
 • Изтегли PDF / 383.61KB Качен на: 30.06.2017 г. | 13:41:04 ч. Извършени плащания (аванс) по Договор № 035 от 07.06.2017.pdf
 • Изтегли PDF / 383.62KB Качен на: 01.11.2017 г. | 09:48:03 ч. Извършени плащания (междинно) по Договор № 035 от 07.06.2017.pdf
 • Изтегли PDF / 237.33KB Качен на: 06.03.2018 г. | 17:27:24 ч. Извършени плащания (окончателно) по Договор № 035 от 07.06.2017.pdf