СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

Като резултат, стратегията за развитие следва да включва следните части:

1.Предпоставки за разработването на Стратегията.

1.1.Стратегическа рамка.

В тази част трябва да се представят целите, мястото и ролята на разработваната Стратегия в цялостната система от документи за стратегическо планиране в областта на културно-историческия туризъм в трансграничния регион Румъния-България. Изброяват се основните подходи и принципи при изготвянето на Стратегията, посочва се и логиката на структуриране на документа. 

Предпоставките за изготвянето на Стратегията са структурирани около два основни компонента, както следва:

  • Преглед на общата рамка за управление на туризма и стратегическо планиране в областта на културно-историческия туризъм в трансграничния регион Румъния-България и Европейския съюз. Обосновава се необходимостта от изработването на Стратегията в контекста на преследваните цели и резултати по проект „Разработване и промоциране на съвместен културно-исторически туристически продукт: Маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“.
  • Преглед на приложимото национално и европейско законодателство в областта на туризма. Анализът на действащите нормативни актове, включващ идентифициране на слабите страни или неуредени области, ще допринесе за адекватното формулиране на цели, приоритети, мерки и дейности.  

2.Ситуационен анализ на развитието на културно-историческия туризъм на територията на трансграничния региона „Румъния-България“.

Следва да се събере допълнително информация за ситуационен анализ, надграждаща разработеното вече предварително проучване, ако това е необходимо. Ще бъде направен и детайлен анализ на заинтересованите страни и да ги систематизира в подходяща за целите на проекта база данни.

Ще бъде систематизирана информация от проведени 10 /десет/ броя кръгли маси (5 /пет/ в България и 5 /пет/ в Румъния), в рамките на които ще се обсъжда настоящата стратегия. Тази информация ще бъде включена в аналитичната част на документа и ще послужи при разработването на стратегическата рамка.

2.1.Обща характеристика - профил на региона като културно-историческа дестинация.

Предоставяне на обща информация за развитието на културно-историческия туризъм на територията на трансграничния регион Румъния-България – тематични направления за културно-исторически туризъм, забележителности, музеи и т.н. Прави се анализ за ролята и тежестта на културно-историческия туризъм в рамките на целия туристически сектор. Оценява се разпознаваемостта на региона като културно-историческа дестинация.

2.2.Актуално състояние на културно-историческия туризъм в региона.

Ще се събере и анализира информация относно обекти на културно-историческия туризъм, туристическа инфраструктура и атракции, културен календар, брой посетители и профил на посещенията, роля и тежест на римския културно-исторически туризъм в рамките на туристическия сектор, и т.н.

В допълнение, ще се проучи, да анализира и ще бъдат разгледани добри практики в разработването, развитието и усъвършенстването на туристически продукти в сферата на културно-историческия туризъм в европейски контекст.

2.3.Анализ на туристическия пазар.

Ще бъде направен анализ на туристическия пазар по отношение на разработвания туристически продукт.

2.4.Приоритетни пазари.

Ще бъдат идентифицирани целевите пазари и ще се опишат техните основни характеристики, като вземе под внимание сравнителните конкурентни предимства на туристическия продукт – маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“.

Ще се изготви SWOT анализ, въз основа на всички резултати. Анализът се използва за оценка на силните и слаби страни на културно-историческия туризъм в трансграничния регион Румъния-България, както и на възможностите и заплахите в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план.

3.Стратегически цели, мисия, визия за устойчиво развитие на римския историко-културен туризъм в трансграничния регион „Румъния-България“.

3.1.Приоритети, визия, мисия и стратегически цели.

  • Визия и мисия – определят се визия и мисия за развитие, които да отразяват крайния желан резултат в дългосрочна перспектива, чието постигане е предмет на разработваната Стратегия;
  • Стратегически цели и приоритети - посочват се стратегически цели и приоритети за развитие, които детайлизират визията и мисията на Стратегията.

4.Стратегически план.

Ще се разработи конкретен план за постигане на формулираните приоритети, визия, мисия и стратегически цели. Планът ще съдържа механизъм за актуализация, в случай на необходимост, наложена от настъпили промени. Планът има и оперативен характер; той конкретизира начина, практическите мерки и дейности за постигане на заложените цели. Планът може да посочва и съответните финансови и административни ресурси, необходими за изпълнение на стратегическия план.

4.1.Специфични цели.

Към стратегическите цели и приоритетите следва да се формулират постижими специфични цели. Специфичните цели трябва да могат да са формулирани по начин, който да позволява детайлизирането им в конкретни мерки и дейности за тяхното реализиране.

4.2.Програма за реализиране на специфичните цели.

Ще се формулират мерки и дейности за постигане на специфичните цели. При идентифициране на мерките се очертават резултатите, които целят да постигнат. Мерките трябва да са ясно и точно дефинирани. Дейностите следва допълнително да конкретизират мерките.

5.Индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на Стратегията.

Индикативната финансова рамка съдържа планираните финансови ресурси, необходими за реализацията на Стратегията, които ще са детайлизирани по приоритети, мерки, години и прогнозни източници на финансиране.

При определянето на общия размер на необходимите за реализацията на Стратегията финансови ресурси ще бъдат взети под внимание макроикономическите показатели на трансграничния регион Румъния-България и тенденциите за средносрочно и дългосрочно развитие на региона.

6.Източници на финансиране.

6.1.Видове източници на финансиране по произход.

7.Мониторинг на дейностите по реализация на Стратегията.

7.1.Постоянен мониторинг.

Постоянният мониторинг се извършва с цел проследяване на напредъка по изпълнение на системата от цели, приоритети, мерки и дейности за постигане визията на Стратегията. Индикаторите за мониторинг ще бъдат съобразени с целите и приоритетите на Стратегията и ще имат възможността да бъдат представени в количествено изражение. Употребата на индикатори за наблюдение и оценка цели да бъде отчетен напредъкът, въз основа на събрана обективна информация.

Основните индикатори за наблюдение и оценка на плана са обвързани с аналитичната част на Стратегията. Създаването на подобна система за наблюдение и оценка осигурява прозрачното ѝ изпълнение и съответствието ѝ с променящата се динамично среда. Системата допринася за осъществяването на контрол върху целесъобразността и ефективността на използването на ресурсите, необходими за реализация на Стратегията.

8.Методология за актуализация на Стратегията.

Ще се предложи методология за актуализация на Стратегията, в случай на настъпили промени в икономическо и/или социално развитие на трансграничния регион. Подобна актуализация се налага и при изменение на релевантни стратегически документи или приложимо законодателство.

8.1.Фактори налагащи създаването на методология за актуализация на Стратегията и стратегическите програми.

8.2.Метод на съответствия в основни документи, влияещи върху осъществяването на Стратегията.

8.3.Метод на съответствията между цели, приоритети, мерки и дейности за реализация на Стратегията.

8.4.Метод на финансова актуализация

Последни новини

Събития

Банери