ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ

Предварителното проучване включва:

 • Преглед на приложимото национално и европейско законодателство в областта на културно-историческото наследство и туризма;
 • Проучване и анализиране на добри практики в европейски контекст за разработване, управление и промоциране на културно-исторически продукти, в т.ч. и трансгранични;
 • Разработена методология, приложена при извършване на качествен анализ и оценка на обектите;
 • Посещения на всички идентифицирани обекти на римското културно-историческо наследство: посетени на място са 98 обекта в България и 83 обекта в Румъния. Посещения на всички регионални и местни музеи на територията на трансграничния регион, разполагащи с колекции от ценни артефакти, принадлежащи към римското културно-историческо наследство;
 • Проучване, анализ и оценка на културно-историческата и археологическа стойност на римските обекти и техния туристически потенциал (туристическа инфраструктура и достъпност, местоположение, брой посетители, допълнителни атракции и други).
 • Предложение и избор на вариант за маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“.

В предварителното проучване са отразени становищата на заинтересованите страни, чиито представители взеха участие в подготовката и провеждането на 6 (шест) кръгли маси (три на територията на Република България и три на територията на Република Румъния). При предлаганите от експертите законодателни промени и при окончателния вариант за маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“ е отразена позицията на заинтересованите страни.

В изследването са съобразени съвременните тенденции на търсене и развитие на туризма, където все по-важна роля имат креативните индустрии и автентичността, разглеждана не само като автентичност на структурата, но автентичност на контекста и на преживяването.

„Креативният туризъм обвързва всеки индивидуален турист с много специално, уникално и автентично преживяване, в което се предполага, че местната общност е включена във възможно най-широк брой занимания и така се представят хората от съответната страна. „Творчески туризъм“ не означава само връзка между туристическия сектор и творческите индустрии, като музика, рисуване, занаяти. Важното е колко обвързана е местната общност със своето представяне и доколко се скъсява дистанцията между госта и домакина, до степен да се стопи. Новият пътуващ човек изисква именно това уникално и лично негово преживяване и затова бизнесът трябва да се нагоди към новата реалност. Новите пътешественици вече не са съгласни 40 души да бъдат натоварени на един автобус и да ги разкарват насам-натам и да им казват: „Това е кула, това е крепост.“ Какво от това? Те и сами могат да стигнат до кулата и до крепостта.“ Туристите не искат в автобуса. Те искат да са навън, да са част от това, което се случва наоколо, да говорят с хората, те искат да пийнат, да хапнат като всички местни хора.“

В този смисъл туристически интерес представляват не само дестинации, но и малко популярни обекти, все още неразработени като утвърден туристически продукт, но осигуряващи възможност за уникално изживяване.

...Индивидуални, персонално изготвени програми за истинско и пълноценно преживяване е това, което клиентите търсят. Те искат да се върнат у дома и да разкажат на семейството и приятелите си една различна история, нещо уникално и само тяхно. Бъдещето на туризма е в атмосферата, която всеки турист преживява поотделно.

...Определението за младежки пътувания се отнася до всички, които са на възраст до 29 години. И тази категория пътуващи съставляват една трета от всички хора, които предприемат международни пътувания в света. Ако имаме 1,2 млрд. пътуващи, почти 400 млн. младежи пътуват и това е уникален и показателен феномен.“ 4

След стартирането на Програмата за културни маршрути, според Съветът на Европа, един културен маршрут трябва да притежава определени характеристики:

 • Културният маршрут трябва да бъде организиран около една водеща тема (или подтема, която отразява специфичен аспект на тема), която се утвърждава от Съвета на Европа и представя общи европейски ценности, характерни за няколко европейски страни.
 • Културният маршрут трябва да стимулира създаването на дългосрочни, международни, мултидисциплинарни проекти за културни маршрути в рамките на пет, установени от Съвета на Европа приоритетни сфери на действие: Научноизследователски разработки; Подчертаване на паметта, историята и европейското наследство; Културен и образователен обмен на млади европейци; Съвременни културни и артистични практики; Културен туризъм и устойчиво културно развитие.
 • Културният маршрут трябва да бъде управляван от специално формирани за целите на проекта органи за сътрудничество, съответно институционализирани - като асоциации или федерации на асоциации, включващи и мултидисциплинарни мрежи от специалисти, локализирани в различни страни. Предложените партньорски мрежи се утвърждават от Съвета на Европа и представят регулярни доклади за развитието на културния маршрут.

В настоящият проект се приоритизират обекти, при които ще бъде насърчаван културният и обучителен обмен за млади европейци, които също да могат да участват в изследването и развитието на самите обекти. Основните таргетни групи туристи, за които се продуктът би представлявал интерес са:

 • Организирани групи от круизи по Дунав;
 • Хора на средна възраст, които сами организират пътуванията си;
 • Младежи до 29 години;
 • Групи деца, ученици.

 

Kултурно-историческият туристически продукт - маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“, трябва да представлява верига от тематично свързани интегрирани фокусни точки за спиране, които насърчават развитието на регионалната идентичност и колективната памет.

Изборът на елементи може да бъде разширен и към неразработени туристически дестинации, непопулярни места с все още не цялостно проучени структури благодарение на възможността за използване на съвременните техники и технологии в областта на опазването на културното наследство – при идентифицирането, изследването, документирането и неговото представяне. Чрез тях може да бъде създаден продукт с много по-малка като финансова инвестиция стойност, но с много по-голяма приложимост, достъпност и атрактивност. Във връзка със съвременните тенденции на развитие на туризма (включително възможността за предлагане на включване на туристите като участници в археологическите разкопки като развитие на нишов туризъм), обекти с висок археологически потенциал и висока степен на автентичност и интегралност с останалата система могат сравнително бързо да станат привлекателни, популярни и желани дестинации.

За настоящия културно-исторически туристически продукт: Маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния- България“ има ясно дефинирана тема, представляваща обща европейска ценност, която определя сходството и идентичността на обектите в маршрута. Основните елементи, разглеждани в рамките на предварителното проучване са свързани с римската граница в двата региона, т.е. те са археологически обекти от Античността, както и нематериалното културно наследство, проследимо днес от този период. 

Последни новини

Събития

Банери