МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ

1. Въведение.

Представят се целите и обхвата, мястото и ролята на разработваната Стратегия в рамките на проекта. Изброяват се основните маркетинговите подходи и принципи, посочва се логиката на структуриране на документа. 

2. Маркетингов профил на туристическия маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“.

Проучва се и се анализира цялостната информация, отнасяща се до маркетинговия профил на туристическия продукт. Използва се комбинация от подходящи методи за проучване и анализ – посещения на място, обработка на първични и вторични данни от достоверни източници, структурирани интервюта, анализ на документи и др. Включва:

2.1 Местоположение – обща информация.

Описва се местоположението на туристическия маршрут и включените в него обекти.

2.2 Основни характеристики на туристическия маршрут.

Прави се общо описание на включените в маршрута обекти, тяхната свързаност по теми и подвидове туризъм, обекти от регионално, национално и световно значение, и други.

2.3 Транспортна достъпност.

Описва се достъпността на обектите от гледна точка на основните видове транспорт: сухопътен, железопътен, воден и въздушен. Проучват се алтернативни начини за достигане на обектите, например изградени велоалеи, лодкостоянки, къмпинг за каравани, и други.

2.4 Местоположение от гледна точка на туристически потоци.

Прави се анализ на разположението на туристическия маршрут от гледна точка на туристическите потоци. Прави се преглед на туристическите потоци по видове туризъм в рамките на трансграничния регион.

2.5 Условия за туристически посещения – туристическа инфраструктура.

Описват се елементите на туристическата инфраструктура по включени обекти, в т.ч. указателни табели и информационни табла, информационни центрове, паркинги, търговски обекти, места за хранене, заведения за отдих, атракции на открито и закрито, пречиствателни станции, и други.

2.6 Места за настаняване в района на маршрута.

Описват се местата за настаняване: хотели, хостели, къщи за гости, мотели, къмпинги, хижи, самостоятелни стаи. Прави се анализ на капацитета за настаняване и наличната база по категория.

2.7 Посещаемост на туристическия маршрут.

Прави се прогноза и оценка на потенциала за привличане на различни целеви групи туристи.

2.8 Пазарни позиции и пазарен потенциал на туристическия маршрут.

Прави се анализ на сравнителните конкурентни предимства на туристическия продукт. В допълнение, проучва се пазарният потенциал и се идентифицират целевите пазари.

2.8.1 Използвана методология за проучване на пазарния потенциал на туристическата атракция.

2.8.2 Резултати от проведено проучване на пазарния потенциал на туристическия маршрут.

2.9 SWOT анализ.

Изготвя се SWOT анализ, въз основа на всички резултати. Анализът се използва за оценка на силните и слаби страни на туристическия маршрут, както и на възможностите и заплахите в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план.

3. Стратегия за промоциране на туристическия маршрут.

3.1 Заинтересовани страни.

Идентифицират се заинтересованите страни, които биха допринесли за маркетинга и промоцирането на туристическия маршрут. Изясняват се техните интереси и роля.

3.2 Визия за развитието на маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“.

Определя се визия за развитие на маршрута като маркетингов продукт, която да отразяват дългосрочните цели.

3.3 Маркетингови цели.

Посочват се маркетинговите цели, които детайлизират визията на Стратегията.

3.4 Маркетинг микс – стратегии.

В систематизиран вид се представя разработения маркетингов микс на туристическия продукт. Предлага се подходяща визуализация. 

3.5 Продуктова стратегия.

Основен референтен документ за определяне на продуктовата стратегия в контекста на маркетинговия микс е Стратегията за разработване, развитие и усъвършенстване, разработвана в рамките на проекта.

3.6 Ценова стратегия.

Ценовата стратегия взема предвид възможностите за взаимна обвързаност и създаване на туристически пакети, както и възможностите за привличане на допълнително финансиране.

3.7 Рекламна стратегия.

Предлага се подходяща комбинация от инструменти и канали за рекламиране на продукта: рекламни материали, публикации, участия в туристически борси и изложения, и други.

3.8 Комуникационна стратегия.

Разработват се подходи и се предлагат средства за комуникация, информиране, ангажиране и взаимодействие с целевите групи.

3.9 Дейности за реализиране на стратегия за промоцирана на туристическия маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“.

Идентифицират се конкретни дейности за реализиране на маркетинговите цели на Стратегията за промоциране на туристическия маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“. Дейностите трябва да са ясно и точно дефинирани от гледна точка на времеви график и необходимите ресурси за тяхното осъществяване. Дейностите допълнително конкретизират маркетинговите цели.

3.10 Очаквани резултати.

При формулирането на дейностите се очертават резултатите, които целят да постигнат. Представя се връзката между маркетинговите цели и очакваните резултати.

4. План за реализиране на стратегията.

Разработва се конкретен план за постигане на формулираните визия, маркетингови цели и дейности. Планът съдържа механизъм за актуализация, в случай на необходимост, наложена от настъпили промени.

4.1 План за реализиране на туристическия маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“.

Планът има оперативен характер и конкретизира начина и практическите мерки за постигане на заложените цели. Планът следва да посочва и съответните финансови и административни ресурси.

4.2 Система за мониторинг върху изпълнението на плана за развитие на туристическия маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“.

Разработва се система за мониторинг върху изпълнението на плана за развитие на туристическия маршрут. Мониторингът се извършва с цел проследяване на напредъка по изпълнение на системата от цели и конкретни дейности за постигане визията на Стратегията. 

Последни новини

Събития

Банери