КРЪГЛИ МАСИ

За успешното реализиране на проект “Проучване на възможностите за намаляване на използването на TEN-T мрежа в трансграничния регион Румъния-България чрез оптимизиране на товарния и пътнически транспорт и развитие на съвместен механизъм за подкрепа на интермодални връзки““, с регистрационен номер 15.1.1.010, е необходимо организирането на 8 /осем/ кръгли маси и 1 /една/ конференция.

Дискусията, под формата на кръгла маса е подходяща за събиране на данни за относително кратко време. В рамките на проекта до момента са проведени 4 от общо 8 кръгли маси, като 2 от тях бяха в Република България и 2 бяха в Република Румъния:

  • Крайова – 13.06.2017
  • Констанца – 15.06.2017
  • Русе – 20.06.2017
  • Плевен – 22.06.2017

На срещите присъстваха представители на заинтересованите страни, включително: Министерство на транспорта, Национална компания железопътна инфраструктура, Басейнова дирекция дунавски район; председатели на общинските съвети; кметове на общини; представители на областни управители, представители на обществеността; експерти; други заинтересовани страни. Екипът на АДО „Дунав“ проведе консултации с тях по ключови теми в обхвата на предварителното проучване. При работата по анализа и подготовка за оценка на въздействието се следваха указанията на Европейската комисия за извършване на оценка на въздействието.      

По време на кръглите маси беше представено предварителното проучване на текущото състояние на интермодални възли , както и потенциала им за развитие, анализ на текущото състояние на транспортната система в трансграничен регион Румъния-България, анализ на интермодални връзки в граничната зона Румъния-България, както и проучване и най-добрите практики за устойчиво развитие на интермодалния транспорт. Представиха се варианти за оптимизиране използването на граничния регион TEN-T Румъния-България чрез укрепване на интермодални връзки.

Изводи, предложения и препоръки в резултат от кръглите маси

 

Изразената позиция и направените коментари от представители на общините и поканените експерти са ценен актив, който допринася за правилната посока в разглеждане на конкретната проблематика и е важен елемент за достигане до конкретни изводи и предложения по дискутираната тема, а именно:

  1. За успешното изпълнение на проекта е необходимо всички заинтересовани институции и компетентни органи да си съдействат при планирането и изпълнението на необходимите мероприятия.
  2. Координирано управление на целия процес между България и Румъния.
  3. Своевременно финансово обезпечаване на процесите и провеждане необходимите процедури по ЗОП /където се налага/.

Предложения за нормативни промени в двете страни за създаване на условия за трансгранично сътрудничество по управление на процеса.

Последни новини

Събития

Банери