СЪБИТИЯ

Покана за Общо събрание на АДО "Дунав"

2024-02-13 16:59:00 Видяна: 310 Коментари: 0

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА 

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДО „ДУНАВ“

 

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел – Асоциация на дунавските общини „Дунав“  (АДО „Дунав“) със седалище и адрес на управление: гр. Белене, община Белене, област Плевен, пл. „България“ № 23, ет. 7, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 1, т. 1 от Устава на  Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на 14 март 2024 г., от 11:30 ч, в Зала 26 на Община Белене, ул. „България“ №35, гр. Белене, при следния 

ДНЕВЕН РЕД:

1.          Приемане на Отчет за дейността на Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ през 2023 г. (Годишен доклад за дейността)

Докладва: Маргарита Цекова (Изпълнителен директор)

2.          Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на АДО „Дунав“ за 2023 г. и на Проектобюджет за 2024 г.

Докладва: Маргарита Цекова (Изпълнителен директор)

3.          Приемане на отчет на Контрольора за 2023 г.

Докладва: Иво Вергилов (Контрольор) 

4.          Приемане на Годишния финансов отчет на АДО „Дунав“ 2023 г.  

Докладва: Маргарита Цекова (Изпълнителен директор)

5.          Освобождаване на членовете на УС на АДО „Дунав“ от длъжност и отговорност и избор на нов УС. 

Докладва: Председателстващият Общото събрание

6.          Освобождаване на Контрольора на АДО „Дунав“ от длъжност и отговорност и избор на нов Контрольор. 

Докладва: Председателстващият Общото събрание

7.          Приемане на Годишен работен план на АДО „Дунав“ за 2024 г.

Докладва: Маргарита Цекова (Изпълнителен директор)

8.          Представяне на Наръчник за изпълнение на интегрирана политика за пространствено развитие на крайбрежните територии на река Дунав чрез прилагане на иновативни и включващи модели между власти, граждани и бизнес, разработен в рамките на проект №BG05SFOP001-2.025-0111 „Изпълнение на интегрирана политика за пространствено развитие на крайбрежните територии на река Дунав в България чрез прилагане на иновативни и включващи модели между власти, граждани и бизнес“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г.

 Докладва: Маргарита Цекова (Изпълнителен директор)

9.          Разни.

 

Поканват се всички членове на Сдружението да вземат участие в Общото събрание на Сдружението.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са на разположение на членовете на адреса за контакт на Сдружението: гр. Русе, община Русе, област Русе, ул. „Княжеска“ №15 най-късно до 13.03.2024 г.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 от Устава на Сдружението, събранието ще се отложи с един час и ще се проведе от 12:30 ч. на същото място и при същия Дневен ред, колкото и членове на Сдружението да присъстват.

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕТО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ

  • д-р Юлиян Найденов

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ

  • Милен Дулев – Кмет на Община Белене
  • Пенчо Милков – Кмет на Община Русе

ЧЛЕНОВЕ 

  • Божидар Борисов – Кмет на Община Две могили
  • д-р Петър Петров – Кмет на Община Ценово
  • Петър Петров – Председател на Общински съвет - Долна Митрополия
  • д-р Димитър Стефанов – Кмет на Община Тутракан
  • Генчо Генчев – кмет на Община Свищов 
  • Ивелин Савов

 

НАПИШИ КОМЕНТАР