СЪБИТИЯ

Покана за Общо събрание на АДО "Дунав"

2022-05-13 16:09:00 Видяна: 672 Коментари: 0

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДО „ДУНАВ“

 

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел – Асоциация на дунавските общини „Дунав“ (АДО „Дунав“) със седалище и адрес на управление: гр. Белене, община Белене, област Плевен, пл. „България“ № 23, ет. 7, на основание чл. 26 ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 1, т. 1 от Устава на  Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на 16 юни 2022 г. (четвъртък), от 15:00 ч., в зала 26 на Община Белене, ул. „България“ № 35, гр. Белене, при следния 

ДНЕВЕН РЕД:

1.          Приемане на Отчет за дейността на Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ (Годишен доклад за дейността) през 2021 г.

Докладва: Мария Цанкова (Изпълнителен директор)

2.          Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на АДО „Дунав“ за 2021 г. и на Проектобюджет за 2022 г.

Докладва: Маргарита Цекова (Финансов мениджър)

3.          Приемане на отчет на Контрольора за 2021 г.

Докладва: Иво Вергилов (Контрольор) 

4.          Приемане на Годишния финансов отчет на АДО „Дунав“ за 2021 г.  

Докладва: Маргарита Цекова (Финансов мениджър)

5.          Приемане на Годишен работен план на АДО „Дунав“ за 2022 г.

Докладва: Мария Цанкова (Изпълнителен директор)

6.          Разни.

Тържествено отбелязване на 30-тата годишнина от Учредителното събрание на АДО “Дунав“ с приятели и партньори

 

Поканват се всички членове на Сдружението да вземат участие в Общото събрание на Сдружението.

Писмените материали, свързани с Дневния ред на Общото събрание, са на разположение на членовете на адреса за контакт на Сдружението: гр. Русе, община Русе, област Русе, ул. „Княжеска“ №15, най-късно до 15 юни 2022 г.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 от Устава на Сдружението, събранието ще се отложи с един час и ще се проведе от 16:00 ч. на същото място и при същия Дневен ред, колкото и членове на Сдружението да присъстват.

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕТО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ

  • Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра 

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ

  • Милен Дулев – Кмет на Община Белене
  • Пенчо Милков – Кмет на Община Русе

 

ЧЛЕНОВЕ 

  • Божидар Борисов – Кмет на Община Две могили
  • Петър Петров – Кмет на Община Ценово
  • Димитър Стефанов – Кмет на Община Тутракан
  • Генчо Генчев – Кмет на Община Свищов 
  • Петър Петров – Председател на Общински съвет - Долна Митрополия
  • Ивелин Савов – Кмет на Община Никопол 

 

 

 

 

 

 

 

НАПИШИ КОМЕНТАР