СЪБИТИЯ

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДО "ДУНАВ"

2020-06-22 12:49:00 Видяна: 515 Коментари: 0

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА 

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДО „ДУНАВ“

 

 

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел – Асоциация на дунавските общини „Дунав“  (АДО „Дунав“) със седалище и адрес на управление: гр. Белене, община Белене, област Плевен, пл. „България“ № 23, ет. 7, на основание чл. 26 ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 1, т. 1 от Устава на  Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на 24 юли 2020 г., от 11:00 ч, в зала „Гена Димитрова“ на Община Плевен, ул. "Димитър Константинов" № 2, гр. Плевен, при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД:

1.          Приемане на Отчет за дейността на Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ (Годишен доклад за дейността) през 2019 г.

Докладва: Мария Цанкова (Изпълнителен директор)

2.          Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на АДО „Дунав“ за 2019 г. и на Проектобюджет за 2020 г.

Докладва: Маргарита Цекова (Финансов мениджър)

3.          Приемане на отчет на Контрольора за 2019 г.

Докладва: инж. Огнян Ценков (Контрольор) 

4.          Приемане на Годишния финансов отчет на АДО „Дунав“ за 2019 г.  

Докладва: Маргарита Цекова (Финансов мениджър)

5.          Освобождаване на членовете на УС на АДО „Дунав“ от длъжност и отговорност и избор на нов УС. 

Докладва: Председателстващият Общото събрание

6.          Освобождаване на Контрольора на АДО „Дунав“ от длъжност и отговорност и избор на нов Контрольор. 

Докладва: Председателстващият Общото събрание

7.          Приемане на Годишен работен план на АДО „Дунав“ за 2020 г.

Докладва: Мария Цанкова (Изпълнителен директор)

8.          Разни.

 

Поканват се всички членове на Сдружението да вземат участие в Общото събрание на Сдружението.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са на разположение на членовете на адреса за контакт на Сдружението: гр. Русе, община Русе, област Русе, ул. „Княжеска“ №15 най-късно до 23.07.2020 г.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 от Устава на Сдружението, събранието ще се отложи с един час и ще се проведе от 12:00 ч. на същото място и при същия Дневен ред, колкото и членове на Сдружението да присъстват.

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕТО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ

  • Пламен Стоилов

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛИ

  • Милен Дулев – Кмет на Община Белене
  • Генчо Генчев – Кмет на Община Свищов

ЧЛЕНОВЕ 

  • Валерий Желязков
  • Петър Петров – Кмет на Община Ценово
  • Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра
  • Божидар Борисов – Кмет на Община Две могили
  • Димитър Стефанов – Кмет на Община Тутракан
  • Петър Петров – Председател на Общински съвет Долна Митрополия

НАПИШИ КОМЕНТАР