СЪБИТИЯ

Покана за Общо събрание на АДО "Дунав"

2020-02-17 17:00:00 Видяна: 500 Коментари: 0

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДО „ДУНАВ“

 

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел – Асоциация на дунавските общини „Дунав“  (АДО „Дунав“) със седалище и адрес на управление: гр. Белене, община Белене, област Плевен, пл. „България“ № 23, ет. 7, на основание чл. 26 ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 1, т. 1 от Устава на  Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на 20 март 2020 г., от 11:00 ч, в зала „Гена Димитрова“ на Община Плевен, ул. "Димитър Константинов" № 2, гр. Плевен, при следния 

ДНЕВЕН РЕД:

1.          Приемане на Отчет за дейността на Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ (Годишен доклад за дейността) през 2019 г.

2.          Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на АДО „Дунав“ за 2019 г. и на Проектобюджет за 2020 г.

3.          Приемане на отчет на Контрольора за 2019 г.

4.          Приемане на Годишния финансов отчет на АДО „Дунав“ за 2019 г.  

5.          Освобождаване на членовете на УС на АДО „Дунав“ от длъжност и отговорност и избор на нов УС. 

6.          Освобождаване на Контрольора на АДО „Дунав“ от длъжност и отговорност и избор на нов Контрольор. 

7.          Приемане на Годишен работен план на АДО „Дунав“ за 2020 г.

8.          Разни.

Поканват се всички членове на Сдружението да вземат участие в Общото събрание на Сдружението.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са на разположение на членовете на адреса за контакт на Сдружението: гр. Русе, община Русе, област Русе, ул. „Княжеска“ №15, най-късно до 19.03.2020 г.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 от Устава на Сдружението, събранието ще се отложи с един час и ще се проведе от 12:00 ч. на същото място и при същия Дневен ред, колкото и членове на Сдружението да присъстват.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕТО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ

  • Пламен Стоилов

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛИ

  • Милен Дулев – Кмет на Община Белене
  • Генчо Генчев – Кмет на Община Свищов

ЧЛЕНОВЕ 

  • Валерий Желязков
  • Петър Петров – Кмет на Община Ценово
  • Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра
  • Божидар Борисов – Кмет на Община Две могили
  • Димитър Стефанов – Кмет на Община Тутракан
  • Петър Петров – Председател на Общински съвет - Долна Митрополия

 

 

НАПИШИ КОМЕНТАР