НОВИНИ

Наръчник за изпълнение на интегрирана пространствена политика

2023-11-10 14:48:00 Видяна: 299 Коментари: 0

Асоциация на дунавските общини „Дунав“ и Клуб „Устойчиво развитие на гражданското общество“ разработиха Наръчник за изпълнение на интегрирана политика за пространствено развитие на крайбрежните територии на река Дунав чрез прилагане на иновативни и включващи модели между власти, граждани и бизнес. Наръчникът е създаден в рамките на проект №BG05SFOP001-2.025-0111 „Изпълнение на интегрирана политика за пространствено развитие на крайбрежните територии на река Дунав в България чрез прилагане на иновативни и включващи модели между власти, граждани и бизнес“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г. 

Проектът има две основни цели – партньорско управление с гражданите и бизнеса, които заедно с властите, изпълняват в дунавските общини интегрираната пространствена политика; открито и отговорно управление на всички заинтересовани страни в изпълнението на инвестиции и проекти в секторите, включени в обхвата на тази политика. Основен резултат на проекта е ефективно провеждане на политики в Дунавския регион в България (34 дунавски общини, членуващи в Асоциацията на дунавските общини „Дунав“) чрез използване на включващи мултилатерални и иновативни модели за изпълнение на интегрирана политика за пространствено развитие на крайбрежните територии на река Дунав.

Наръчникът адресира директно основните предизвикателства по отношение на интегрираната пространствена политика в Дунавския регион в България, за да отключи нейния потенциал и да катализира прилагането ѝ, което е от ключово значение за общините и региона за постигане на социално-икономическо догонване, създаване на възможности за растеж и заетост, запазване на младите хора и получаване на предимство в зеления и дигитален преход в сравнителна европейска перспектива. Интегрираната пространствена политика има специфични структура и процес: използват се иновативни управленски модели за проекти и ресурси, както и за взаимодействие между власти, граждани и бизнес.

Целта на Наръчника е да подкрепи партньорското управление между властите, гражданите и бизнеса в изпълнение на интегрираната политика за пространствено развитие на крайбрежните територии на река Дунав в България, адресирайки гореописаните предизвикателства и възможности. Това се постига посредством подбор на релевантни европейски добри практики и иновативни и включващи модели в секторите на интегрираната пространствена политика, в т.ч. основни типове инвестиции и проекти – проектни стъпки, партньорски структури, финансиране, управление на иновациите – технологични, организационни, и съответните финансови инструменти, ангажиране на заинтересованите страни, споделяне на резултатите и други модели на взаимодействие. Наръчникът съдържа също препоръки към общини, структури на държавната власт, граждани и бизнес при осъществяването на инвестиции и проекти на територията на дунавските общини в изпълнение на интегрираната политика.

Разработеният Наръчник за изпълнение на интегрирана политика за пространствено развитие на крайбрежните територии на река Дунав чрез прилагане на иновативни и включващи модели между власти, граждани и бизнес е достъпен на следния линк.

 

 

НАПИШИ КОМЕНТАР