СЪБИТИЯ

Иновативни решения за гражданско участие в енергийния преход

2023-03-14 15:38:00 Видяна: 471 Коментари: 0

В България липсва ясна регулаторна рамка за включването на гражданите в енергийната система. Те рядко са активни участници в процеса по създаване на енергийни политики и нямат достъп до достатъчно информация, която да улесни формирането на енергийни общности и като цяло децентрализацията на електроенергийното производство. Активната роля на гражданите в производството и потреблението на енергия е в основата на Директивата на Европейския съюз за енергията от възобновяеми източници (Директива (ЕС) 2018/2001), която все още не е транспонирана в националното законодателство. Европейската комисия предяви иск срещу България пред Съда на Европейския съюз заради неспазването на срока за транспониране и вероятно ще наложи финансови санкции, ако правителството не вземе спешни мерки за привеждането на българското законодателство в съответствие с правото на ЕС.

Активното участие на гражданите в нисковъглеродния енергиен преход има потенциала да има значим принос за постигането на целите на прехода. Липсата на ефективни процедури, регионален административен капацитет и информация относно добрите практики в повечето общини са едни от основните пречки пред активното енергийно гражданство в България. Необходими са регулаторни, административни и финансови стимули за българските потребители, които да играят активна роля в ефективното производство и потребление на енергия.

Това са част от основните изводи от експертна, виртуална дискусия, организирана от Центъра за изследване на демокрацията на 16 февруари 2023 г., съвместно с Асоциацията на дунавските общини „Дунав“, с фокус върху „Иновативни решения за насърчаване на гражданското участие в енергийния преход“. В събитието се включиха експерти и представители на национални, регионални и местни институции от Северозападния и Северния централен район, които обсъдиха възможностите и пречките пред гражданското участие в енергийния сектор в България.

Говорителите се обединиха около тезата, че либерализацията на енергийния пазар и премахването на административните и регулаторни пречки на национално и регионално ниво са основните пречки пред отключването на потенциала за инвестиции в малки ВЕИ централи.

Участниците обсъдиха практическата приложимост на резултатите от европейско изследване, разработено от Центъра, което анализира бариерите пред възникването на енергийно гражданство. Обсъдени бяха възможни решения на проблема, като например, подобряването на законовата рамка за енергийни общности, децентрализацията на енергийната система и прилагането на координирана информационна кампания, в която общините да споделят добри примери и възможности за собствено ВЕИ производство. Фокус на дискусията бяха и социални групи, които са особено уязвими по отношение на енергийния преход, като етнически малцинства, възрастни хора, младежи и енергийно бедни домакинства, и начините, по които може да бъде стимулирано тяхното участие в енергийния преход.

Основните послания, изразени по време на събитието, ще бъдат използвани за създаването на практически инструменти и анализи, които да подкрепят разработването на политики за насърчаване на енергийното гражданство както на централно, така и на местно ниво.

Мисията на Центъра за изследване на демокрацията е „изграждането на мостове между науката и политиката“. Центърът е независим, интердисциплинарен, аналитичен институт, който съчетава широк спектър от знания, умения и възможности. Работата му в редица обществено-икономически области е свързана с изследвания, анализи и препоръки за подобряване на националните и европейските политики. За повече информация посетете https://csd.bg/bg/.

НАПИШИ КОМЕНТАР