НОВИНИ

АДО "Дунав" започва изпълнението на проект по ОПДУ 2014-2020 г.

2022-08-24 12:29:00 Видяна: 445 Коментари: 0


​        

Предмет на проект "Изпълнение на интегрирана политика за пространествено развитие на крайбрежните територии на река Дунав в България чрез прилагане на иновативни и включващи модели между власти, граждани и бизнес" (№ на проекта: BG05SFOP001-2.025-0111) е проучване, консултиране, систематизиране и представяне на иновативни и включващи модели за изпълнение на интегрирана политика за пространствено развитие на крайбрежните територии на река Дунав в дунавските общини (34 общини, членуващи в Асоциацията на дунавските общини „Дунав“, https://www.adodunav.org/bg/page/fokus-tiemi).

Общата стойност на проекта е 59 276,44 лв., от които 50 384,97 лв. (85% от общата стойност) от Европейския социален фонд и 8891,47 лв. (15% от общата стойност) - национално съфинансиране. Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца, считано от датата на сключване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

В периода 2019-2020 г. Асоциацията, заедно с всички заинтересовани страни - власти, бизнес и граждани, разработи концепция за първа по рода си в България интегрирана политика за пространствено развитие на крайбрежните територии на река Дунав. Настоящият проект надгражда постигнатите вече резултати. Партньор на АДО "Дунав" при изпълнението на настоящия проект е Клуб „УРГО“.

Проектът има две основни цели - партньорско управление с гражданите и бизнеса, които заедно с властите, изпълняват в дунавските общини интегрираната пространствена политика; открито и отговорно управление на всички заинтересовани страни в изпълнението на инвестиции и проекти в секторите, включени в обхвата на тази политика. 

Три основни дейности са включени в проекта. Първо, преглед на европейски добри практики на модели на взаимодействие между власти, граждани и бизнес и типове дейности в секторите на интегрираната политика по отношение на управление и финансиране, които са подробно очертани в дискусионен документ, разработен от АДО „Дунав“ – Зелена книга за интегрираната политика за пространствено развитие на крайбрежие територии на река Дунав в България (2020 г.). Второ, преглед, консултиране и систематизиране на основните типове дейности (инвестиции, проекти и други инициативи) и модели на взаимодействие, които целевите групи в дунавските общини предстои да изпълнят/приложат в секторите, включени в интегрираната политика. Трето, разработването на Наръчник за изпълнение на интегрирана политика за пространствено развитие на крайбрежните територии на река Дунав в дунавските общини чрез прилагане на иновативни и включващи модели между власти, граждани и бизнес.

Основен резултат на проекта е ефективно провеждане на политики в Дунавския регион в България (34 дунавски общини) чрез използване на включващи мултилатерални и иновативни модели за изпълнение на интегрираната политика.

 

----------------------- www.eufunds.bg ----------------------

Проект „Изпълнение на интегрирана политика за пространствено развитие на крайбрежните територии на река Дунав в България чрез прилагане на иновативни и включващи модели между власти, граждани и бизнес“, № BG05SFOP001-2.025-0111, се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

НАПИШИ КОМЕНТАР