ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Номер: 2016-016 Публикувано на: 26.02.2016 г. | 10:38:49 ч.

Осигуряване на преводачески услуги в рамките на проект, с регистрационен номер 15.1.1.010, финансиран по Програма V-A Interreg Румъния-България 2014-2020 г.

Процедура: публична покана

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Асоциация на дунавските общини „Дунав“, в качеството си на водещ партньор по четири проекта, финансирани по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ с адрес за контакт: п. к. 7000, гр. Русе, ул. „Княжеска“ 15, ет. 3; тел.: 082/520529; 0885888081; факс: 082/520535; ел. поща: adodunav@abv.bg; инт. страница: www.adodunav.org, съобщава, на основание чл. 101б., ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), че на 26.02.2016 г. публикува покана (9050812) на Портала за обществени поръчки при Агенция по обществени поръчки и в профила на купувача за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2, предложение второ от ЗОП с предмет: „Осигуряване на преводачески услуги в рамките на проект „Проучване на възможностите за намаляване на използването на TEN-T мрежа в трансграничния регион Румъния-България чрез оптимизиране на товарния и пътнически транспорт и развитие на съвместен механизъм за подкрепа на интермодалните връзки“, с регистрационен номер 15.1.1.010“.

В профила на купувача заедно с обществената поръчка са публикувани и приложенията към нея. Мястото, определено за настоящата обществена поръчка в профила на купувача е: http://www.adodunav.org/bg/bayerprofile/.

Възложител – Мария Христова, Изпълнителен директор на АДО „Дунав“.

www.interregrobg.eu

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. Инициаторите на интернет страницата са единствено отговорни за информацията, предоставена чрез интернет страницата.

 

 • Изтегли PDF / 3.21MB Качен на: 26.02.2016 г. | 10:39:34 ч. Указания-документация.pdf
 • Изтегли DOC / 1.53MB Качен на: 26.02.2016 г. | 10:39:50 ч. Указания-документация.doc
 • Изтегли PDF / 200.75KB Качен на: 26.02.2016 г. | 10:40:03 ч. Публична покана.pdf
 • Изтегли PDF / 2.31MB Качен на: 04.05.2016 г. | 13:50:56 ч. Протокол № 1-04.05.2016.pdf
 • Изтегли PDF / 1.05MB Качен на: 20.05.2016 г. | 14:54:05 ч. Договор № 014 от 20.05.2016.pdf
 • Изтегли PDF / 6.78MB Качен на: 20.05.2016 г. | 14:54:35 ч. Приложение № 1 към Договор № 014 от 20.05.2016.pdf
 • Изтегли PDF / 337.92KB Качен на: 20.05.2016 г. | 14:54:47 ч. Приложение № 2 към Договор № 014 от 20.05.2016.pdf
 • Изтегли PDF / 1.89MB Качен на: 20.05.2016 г. | 14:54:58 ч. Приложение № 3 към Договор № 014 от 20.05.2016.pdf
 • Изтегли PDF / 235.83KB Качен на: 30.03.2018 г. | 15:53:31 ч. Извършени плащания (междинно) по Договор № 014 от 20.05.2016.pdf
 • Изтегли PDF / 235.83KB Качен на: 30.03.2018 г. | 15:54:15 ч. Извършени плащания (междинно) по Договор № 014 от 20.05.2016.pdf
 • Изтегли PDF / 235.71KB Качен на: 30.03.2018 г. | 15:54:45 ч. Извършени плащания (окончателно) по Договор № 014 от 20.05.2016.pdf