ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Номер: 2016-028 Публикувано на: 13.04.2016 г. | 11:33:42 ч.

Избор на ръководител на проект с регистрационен номер 15.3.1.016, финансиран по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г.

Процедура: публична покана

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Асоциация на дунавските общини „Дунав“, в качеството си на водещ партньор по четири проекта, финансирани по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ с адрес за контакт: п. к. 7000, гр. Русе, бул. „Генерал Скобелев“ № 31, бл. „Българска роза“, партерен етаж; тел.: 082/520529; 0885888081; факс: 082/520535; ел. поща: adodunav@abv.bg; инт. страница: www.adodunav.org, съобщава, на основание чл. 101б., ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), че на 11.04.2016 г. публикува покана (9052624) на Портала за обществени поръчки при Агенция по обществени поръчки и в профила на купувача за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2, предложение второ от ЗОП с предмет: „Избор на ръководител на проект: „Разработване и приемане на съвместно институционализирано партньорство за управление на риска от прекомерна популация на насекоми, които засягат общественото здраве и безопасност в рамките на трансграничния регион Румъния-България“, с регистрационен номер 15.3.1.016“, финансиран по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г., Договор за безвъзмездна финансова помощ № 9358/02.02.2016 г.“.

В профила на купувача заедно с поканата са публикувани и приложенията към нея на мястото, определено за настоящата обществена поръчка: 

http://www.adodunav.org/bg/bayerprofile/izbor-na-rkovoditiel-na-proiekt-s-rieghistratsionien-nomier-15-3-1-016-finansiran-po-proghrama-interreg-v-a-rumniia-blghariia-2014-2020-gh

Възложител – Мария Христова, Изпълнителен директор на АДО „Дунав“.

www.interregrobg.eu

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. Инициаторите на интернет страницата са единствено отговорни за информацията, предоставена чрез интернет страницата.