DACEA

Име на проекта

DACEA - Дунавска трансгранична система за ранно оповестяване на земетресения

Програма

Програма за трансгранично сътрудничество „Румъния–България“ 2007–2013 г.

Водещ партньор

Национален институт за научни изследвания и развитие на геофизиката

Партньори

Геофизичен институт към българската академия на науките

„ОЛТЕНИЯ“ – Инспекторат за извънредни ситуации на окръг Долж

Асоциация на Дунавските общини „Дунав“

Фондация за демокрация, култура и свобода, клон Кълъраш

Продължителност

30 месеца

Бюджет

€ 5,730,796.00

ЕФРР

€ 4,860,861.17

Национално съфинансиране

Румъния – € 690,676.48

България – € 54,327.00

Собствено участие

€ 124,931.35

Описание на проекта

Проектът DACEA има за цел предотвратяване на бедствията, причинени от земетресения в трансграничния регион Румъния-България чрез създаване на интегрирана система за ранно оповестяване и на комуникационна мрежа, както и чрез повишаване способността за бърза реакция на местно ниво.

В хода на проекта се осъществи сеизмично проучване относно земетръсната опасност и влиянието й върху българо-румънския трансграничен регион, проучване относно социалните последствия от земетресенията, беше създадена оперативна система за засичане на земетресенията, както и специален софтуер за разработване на компютърни симулации на последиците от различни бедствия. Също така, бяха актуализирани процедурите за действие в извънредни ситуации на отговорните институции, а техният персонал беше обучен чрез модерни методи за електронно обучение.

Главните бенефициенти на резултатите от изпълнението на проекта DACEA са местните власти, институциите за бърза реакция при извънредни ситуации, системата на здравеопазването и местното население.

 

 

Последни новини

Събития

Банери