НОВИНИ

Покана за Асоциирани региони по DaWetRest, каскадно финансиране

2024-01-30 13:43:00 Видяна: 346 Коментари: 0

Проект „Възстановяване на Дунавските влажни зони и заливните равнини чрез системни, ангажирани с общността и устойчиви иновативни действия (DaWetRest)“ (Danube Wetlands and flood plains Restoration through systemic, community engaged and sustainable innovative actions (DaWetRest), финансиран по Програма „Хоризонт Европа“

DaWetRest има за цел да разработи и демонстрира конкретни решения, приложени в басейна на река Дунав, за справяне с предизвикателствата, пред които са изправени неговите вътрешни и крайбрежни влажни екосистеми. Посредством три демонстратора тези новаторски решения ще бъдат утвърдени от местните общности, заинтересованите страни и „асоциираните региони“, което ще доведе до препоръки и нови действия, необходими за подобряване на влажните зони по река Дунав, заливните равнини, крайбрежните влажни зони и солените блата.

Покана за предложения

DaWetRest кани асоциирани региони да участват активно в проекта. Проектът си поставя за цел да си сътрудничи с 6 напредничави асоциирани региона, обхващащи 4-те референтни басейна (Дунав-Черно море, Атлантически-Арктически, Балтийско-Северно море и Средиземно море), които отговарят на мисията на DaWetRest за възстановяване на влажните зони и въвеждане на иновативни подходи. Асоциираните региони са предвидени като стратегически партньори, допринасящи за интегрирането на решенията на DaWetRest на техните територии, като по този начин катализират съживяването на сладководните екосистеми. Тези региони ще си сътрудничат с партньорите по проекта, за да демонстрират осъществимостта, възпроизводимостта и потенциала за мащабиране на иновативните решения за възстановяване и опазване на екосистемите на влажните зони.

Асоциираните региони могат да получат:

• Достъп до авангардни иновации за посрещане на предизвикателствата във влажните зони;

• Сътрудничество и споделяне на знания с мрежа от експерти и заинтересовани страни чрез Общност от добри практики;

• Подкрепа при изработването на пътна карта, план или проект, предназначени да възстановят сладководни екосистеми в рамките на тяхната юрисдикция;

• Възможности за демонстриране и пилотно въвеждане на решения;

• Достъп до ресурси – грант в размер до 75 000 евро;

• Принос към постигане целите на Мисия „Океан и води“ на ЕК.

Кой може да кандидатства (Държави, които са част от консорциумa, не могат да участват: България, Хърватия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Молдова, Португалия, Румъния, Сърбия, Словакия и Украйна)

• Местни и/или регионални власти;

• Кандидатите трябва да владеят добре английски език;

• Кандидатите трябва да осигурят задълженията си по Споразумението за безвъзмездна помощ (повече подробности в Поканата за кандидатстване);  

• Кандидатите трябва да отговарят на условията за участие в Рамковата програма на ЕК Хоризонт Европа (държави-членки на ЕС или асоциирани страни).

За повече информация посетете меню Асоциирани региони на уеб страноцата на проекта (dawetrest.eu). Там ще намерите Поканата за кандидатстване, както и връзката към Формуляра за кандидатстване.

При въпроси или необходимост от допълнителни подробности, моля пишете на имейл адрес associatedregions@dawetrest.eu.

НАПИШИ КОМЕНТАР