ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Номер: 2016-029 Публикувано на: 13.04.2016 г. | 13:33:50 ч.

Разработване на промоционални материали в рамките на проект с регистрационен номер 15.2.1.068

Процедура: открита процедура

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Асоциация на дунавските общини „Дунав“, в качеството си на водещ партньор по проекта, финансиран по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ с адрес за контакт: п. к. 7000, гр. Русе, бул. „Генерал Скобелев“ № 31, бл. „Българска роза“, ет. партерен; тел.: 082/520529; 0885888081; факс: 082/520535; ел. поща: adodunav@abv.bg; инт. страница: www.adodunav.org, съобщава, на основание чл. 27, ал. 2 ЗОП, че на 13.04.2016 г. публикува обявление (728426) в Регистъра на обществените поръчки при Агенция по обществени поръчки относно открита процедура (02308-2016-0016) за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 1, т. 2, предложение второ ЗОП с предмет: „Разработване на промоционални материали в рамките на проект „Разработване и промоциране на съвместен природо-туристически продукт: Маршрут „Защитено природно наследство на територията на трансграничния регион Румъния-България“, с регистрационен номер 15.2.1.068“.

В профила на купувача заедно с обществената поръчка са публикувани и приложенията към нея. Мястото, определено за настоящата обществена поръчка в профила на купувача е:

http://www.adodunav.org/bg/bayerprofile/razrabotvanie-na-promotsionalni-matieriali-v-ramkitie-na-proiekt-s-rieghistratsionien-nomier-15-2-1-068

Възложител – Мария Христова, Изпълнителен директор на АДО „Дунав“.

www.interregrobg.eu

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. Инициаторите на интернет страницата са единствено отговорни за информацията, предоставена чрез интернет страницата.

 

 • Изтегли PDF / 7.22MB Качен на: 13.04.2016 г. | 14:36:35 ч. Документация-указания.pdf
 • Изтегли DOC / 875.5KB Качен на: 13.04.2016 г. | 14:36:47 ч. Документация-указания.doc
 • Изтегли PDF / 355.24KB Качен на: 13.04.2016 г. | 15:30:43 ч. Обявление.pdf
 • Изтегли PDF / 187.84KB Качен на: 13.04.2016 г. | 15:30:56 ч. Решение.pdf
 • Изтегли PDF / 390.87KB Качен на: 25.05.2016 г. | 17:30:23 ч. Запитване № 1-25.05.2016.pdf
 • Изтегли PDF / 2.84MB Качен на: 19.07.2016 г. | 16:56:43 ч. Протокол № 1-19.07.2016.pdf
 • Изтегли PDF / 706.16KB Качен на: 29.08.2016 г. | 16:09:38 ч. Съобщение за оповестяване на ценови предложения.pdf
 • Изтегли PDF / 3.03MB Качен на: 20.09.2016 г. | 17:56:38 ч. Протокол № 2-19.09.2016.pdf
 • Изтегли PDF / 2.05MB Качен на: 20.09.2016 г. | 17:56:55 ч. Приложение към Протокол № 2-19.09.2016.pdf
 • Изтегли PDF / 2.82MB Качен на: 20.09.2016 г. | 17:57:38 ч. Решение за класиране на участници и определяне на изпълнител.pdf
 • Изтегли PDF / 384.28KB Качен на: 07.10.2016 г. | 14:13:32 ч. Освобождаване на гаранции - чл. 62, ал. 1, т. 1.pdf
 • Изтегли PDF / 384.45KB Качен на: 14.10.2016 г. | 11:38:42 ч. Освобождаване на гаранции - чл. 62, ал. 1, т. 1.pdf
 • Изтегли PDF / 4.73MB Качен на: 30.11.2016 г. | 09:35:50 ч. Договор № 033 от 30.11.2016.pdf
 • Изтегли PDF / 1.94MB Качен на: 30.11.2016 г. | 09:36:12 ч. Приложение № 1 към Договор № 033 от 30.11.2016.pdf
 • Изтегли PDF / 819.55KB Качен на: 30.11.2016 г. | 09:36:24 ч. Приложение № 2 към Договор № 033 от 30.11.2016.pdf
 • Изтегли PDF / 1.4MB Качен на: 30.11.2016 г. | 09:36:35 ч. Приложение № 3 към Договор № 033 от 30.11.2016.pdf
 • Изтегли PDF / 444.15KB Качен на: 30.11.2016 г. | 10:17:28 ч. Освобождаване на гаранции - чл. 62, ал. 1, т. 2.pdf
 • Изтегли PDF / 380.17KB Качен на: 27.01.2017 г. | 14:08:37 ч. Извършени плащания (аванс) по Договор № 033 от 30.11.2016.pdf
 • Изтегли PDF / 235.94KB Качен на: 30.03.2018 г. | 15:50:10 ч. Извършени плащания (междинно) по Договор № 033 от 30.11.2016.pdf
 • Изтегли PDF / 235.94KB Качен на: 30.03.2018 г. | 15:51:24 ч. Извършени плащания (междинно) по Договор № 033 от 30.11.2016.pdf
 • Изтегли PDF / 235.95KB Качен на: 30.03.2018 г. | 15:52:09 ч. Извършени плащания (окончателно) по Договор № 033 от 30.11.2016.pdf