ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Номер: 2016-027 Публикувано на: 13.04.2016 г. | 10:03:21 ч.

Осигуряване на мостово финансиране на проекти, финансирани чрез договори за безвъзмездна финансова помощ по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г., чрез заем по реда на чл. 240 от Закона за задълженията и договорите

Процедура: публична покана

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Асоциация на дунавските общини „Дунав“, в качеството си на водещ партньор по четири проекта, финансирани по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ с адрес за контакт: п. к. 7000, гр. Русе, бул. „Генерал Скобелев“ № 31, бл. „Българска роза“, партерен етаж; тел.: 082/520529; 0885888081; факс: 082/520535; ел. поща: adodunav@abv.bg; инт. страница: www.adodunav.org, съобщава, на основание чл. 101б., ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), че на 13.04.2016 г. публикува покана (9052588) на Портала за обществени поръчки при Агенция по обществени поръчки и в профила на купувача за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2, предложение второ от ЗОП с предмет: „Осигуряване на мостово финансиране на проекти, финансирани чрез договори за безвъзмездна финансова помощ по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г., чрез заем по реда на чл. 240 от Закона за задълженията и договорите“.

В профила на купувача заедно с обществената поръчка са публикувани и приложенията към нея. Мястото, определено за настоящата обществена поръчка в профила на купувача е:

http://www.adodunav.org/bg/bayerprofile/osighuriavanie-na-mostovo-finansiranie-na-proiekti-finansirani-chriez-doghovori-za-biezvzmiezdna-finansova-pomoshch-po-proghrama-interreg-v-a-rumniia-blghariia-2014-2020-gh-chriez-zaiem-po-rieda-na-chl-240-ot-zakona-za-zadlzhieniiata-i-doghovoritie

Възложител – Мария Христова, Изпълнителен директор на АДО „Дунав“.

www.interregrobg.eu

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. Инициаторите на интернет страницата са единствено отговорни за информацията, предоставена чрез интернет страницата.