ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Номер: 2016-026 Публикувано на: 11.04.2016 г. | 12:11:40 ч.

Организиране на 8 кръгли маси и 1 конференция в рамките на проект с регистрационен номер 15.2.1.068

Процедура: открита процедура

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Асоциация на дунавските общини „Дунав“, в качеството си на водещ партньор по проекта, финансиран по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ с адрес за контакт: п. к. 7000, гр. Русе, бул. „Генерал Скобелев“ № 31, бл. „Българска роза“, ет. партерен; тел.: 082/520529; 0885888081; факс: 082/520535; ел. поща: adodunav@abv.bg; инт. страница: www.adodunav.org, съобщава, на основание чл. 27, ал. 2 ЗОП, че на 11.04.2016 г. публикува обявление (727001) в Регистъра на обществените поръчки при Агенция по обществени поръчки относно открита процедура (02308-2016-0015) за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 1, т. 2, предложение второ ЗОП с предмет: „Организиране на 8 кръгли маси и 1 конференция в рамките на проект „Разработване и промоциране на съвместен природо-туристически продукт: Маршрут „Защитено природно наследство на територията на трансграничния регион Румъния-България“, с регистрационен номер 15.2.1.068“.

В профила на купувача заедно с обществената поръчка са публикувани и приложенията към нея. Мястото, определено за настоящата обществена поръчка в профила на купувача е:

http://www.adodunav.org/bg/bayerprofile/orghaniziranie-na-8-krghli-masi-i-1-konfierientsiia-v-ramkitie-na-proiekt-s-rieghistratsionien-nomier-15-2-1-068

Възложител – Мария Христова, Изпълнителен директор на АДО „Дунав“.

www.interregrobg.eu

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. Инициаторите на интернет страницата са единствено отговорни за информацията, предоставена чрез интернет страницата.

 

 • Изтегли PDF / 7.3MB Качен на: 11.04.2016 г. | 12:13:14 ч. Документация-указания.pdf
 • Изтегли DOC / 886KB Качен на: 11.04.2016 г. | 12:13:31 ч. Документация-указания.doc
 • Изтегли PDF / 351.39KB Качен на: 11.04.2016 г. | 15:32:40 ч. Обявление.pdf
 • Изтегли PDF / 171.39KB Качен на: 11.04.2016 г. | 15:32:53 ч. Решение.pdf
 • Изтегли PDF / 945.48KB Качен на: 13.04.2016 г. | 14:05:53 ч. Запитване № 1-13.04.2016.pdf
 • Изтегли PDF / 1.59MB Качен на: 07.06.2016 г. | 16:54:07 ч. Протокол № 1-07.06.2016.pdf
 • Изтегли PDF / 673.85KB Качен на: 29.08.2016 г. | 16:11:11 ч. Съобщение за оповестяване на ценови предложения.pdf
 • Изтегли PDF / 1.72MB Качен на: 07.09.2016 г. | 15:28:26 ч. Протокол № 2-02.09.2016.pdf
 • Изтегли PDF / 1.08MB Качен на: 07.09.2016 г. | 15:28:42 ч. Приложение към Протокол № 2-02.09.2016.pdf
 • Изтегли PDF / 690.45KB Качен на: 07.09.2016 г. | 15:29:26 ч. Решение за класиране на участници и определяне на изпълнител.pdf
 • Изтегли PDF / 5.1MB Качен на: 06.10.2016 г. | 11:18:45 ч. Договор № 027 от 06.10.2016.pdf
 • Изтегли PDF / 1.73MB Качен на: 06.10.2016 г. | 11:18:58 ч. Приложение № 1 към Договор № 027 от 06.10.2016.pdf
 • Изтегли PDF / 677.93KB Качен на: 06.10.2016 г. | 11:19:16 ч. Приложение № 2 към Договор № 027 от 06.10.2016.pdf
 • Изтегли PDF / 4.73MB Качен на: 06.10.2016 г. | 11:19:28 ч. Приложение № 3 към Договор № 027 от 06.10.2016.pdf
 • Изтегли PDF / 384.56KB Качен на: 06.10.2016 г. | 15:06:46 ч. Освобождаване на гаранции - чл. 62, ал. 1, т. 2.pdf
 • Изтегли PDF / 377.31KB Качен на: 25.10.2016 г. | 14:27:19 ч. Извършени плащания (аванс) по Договор № 027 от 06.10.2016.pdf
 • Изтегли PDF / 381.77KB Качен на: 21.03.2017 г. | 13:45:16 ч. Извършени плащания (междинно) по Договор № 027 от 06.10.2016.pdf
 • Изтегли PDF / 381.06KB Качен на: 02.10.2017 г. | 14:25:07 ч. Извършени плащания (междинно) по Договор № 027 от 06.10.2016.pdf
 • Изтегли PDF / 234.74KB Качен на: 29.03.2018 г. | 18:00:46 ч. Извършени плащания (окончателно) по Договор № 027 от 06.10.2016.pdf