ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Номер: 2016-024 Публикувано на: 01.04.2016 г. | 13:37:48 ч.

Изготвяне на стратегия за развитие в рамките на проект с регистрационен номер 15.2.1.067, финансиран по Програма V-A Interreg Румъния-България 2014-2020 г.

Процедура: открита процедура

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Асоциация на дунавските общини „Дунав“, в качеството си на водещ партньор по проекта, финансиран по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ с адрес за контакт: п. к. 7000, гр. Русе, бул. „Генерал Скобелев“ № 31, бл. „Българска роза“, ет. партерен; тел.: 082/520529; 0885888081; факс: 082/520535; ел. поща: adodunav@abv.bg; инт. страница: www.adodunav.org, съобщава, на основание чл. 27, ал. 2 ЗОП, че на 01.04.2016 г. публикува обявление (725009) в Регистъра на обществените поръчки при Агенция по обществени поръчки относно открита процедура (02308-2016-0013) за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 1, т. 2, предложение второ ЗОП с предмет: „Изготвяне на стратегия за развитие в рамките на проект „Разработване и промоциране на съвместен културно-исторически туристически продукт: Маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“, с регистрационен номер 15.2.1.067“.

В профила на купувача заедно с обществената поръчка са публикувани и приложенията към нея. Мястото, определено за настоящата обществена поръчка в профила на купувача е:

http://www.adodunav.org/bg/bayerprofile/izghotvianie-na-stratieghiia-za-razvitiie-v-ramkitie-na-proiekt-s-rieghistratsionien-nomier-15-2-1-067-finansiran-po-proghrama-v-a-interreg-rumniia-blghariia-2014-2020-gh

Възложител – Мария Христова, Изпълнителен директор на АДО „Дунав”.

www.interregrobg.eu

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. Инициаторите на интернет страницата са единствено отговорни за информацията, предоставена чрез интернет страницата.

 

 • Изтегли PDF / 6.45MB Качен на: 01.04.2016 г. | 14:34:05 ч. Документация-указания.pdf
 • Изтегли DOC / 1.91MB Качен на: 01.04.2016 г. | 14:34:16 ч. Документация-указания.doc
 • Изтегли PDF / 359.49KB Качен на: 01.04.2016 г. | 14:46:57 ч. Обявление.pdf
 • Изтегли PDF / 179.07KB Качен на: 01.04.2016 г. | 14:47:11 ч. Решение.pdf
 • Изтегли PDF / 191.14KB Качен на: 15.04.2016 г. | 09:15:52 ч. Решение за промяна.pdf
 • Изтегли PDF / 2.14MB Качен на: 28.07.2016 г. | 11:11:01 ч. Протокол № 1-28.07.2016.pdf
 • Изтегли PDF / 678.48KB Качен на: 11.10.2016 г. | 17:10:18 ч. Съобщение за оповестяване на ценови предложения.pdf
 • Изтегли PDF / 2.09MB Качен на: 17.10.2016 г. | 13:58:22 ч. Протокол № 2-17.10.2016.pdf
 • Изтегли PDF / 1.65MB Качен на: 17.10.2016 г. | 13:58:53 ч. Приложение към Протокол № 2-17.10.2016.pdf
 • Изтегли PDF / 2.99MB Качен на: 17.10.2016 г. | 13:59:44 ч. Решение за класиране на участници и определяне на изпълнител.pdf
 • Изтегли PDF / 444.58KB Качен на: 02.11.2016 г. | 11:31:25 ч. Освобождаване на гаранции - чл. 62, ал. 1, т. 1.pdf
 • Изтегли PDF / 4.66MB Качен на: 24.11.2016 г. | 14:38:30 ч. Договор № 032 от 24.11.2016.pdf
 • Изтегли PDF / 2.76MB Качен на: 24.11.2016 г. | 14:38:56 ч. Приложение № 1 към Договор № 032 от 24.11.2016.pdf
 • Изтегли PDF / 716.19KB Качен на: 24.11.2016 г. | 14:39:07 ч. Приложение № 2 към Договор № 032 от 24.11.2016.pdf
 • Изтегли PDF / 1.37MB Качен на: 24.11.2016 г. | 14:39:20 ч. Приложение № 3 към Договор № 032 от 24.11.2016.pdf
 • Изтегли PDF / 442.2KB Качен на: 24.11.2016 г. | 14:42:20 ч. Освобождаване на гаранции - чл. 62, ал. 1, т. 2.pdf
 • Изтегли PDF / 378.78KB Качен на: 26.01.2017 г. | 12:57:41 ч. Извършени плащания (аванс) по Договор № 032 от 24.11.2016.pdf
 • Изтегли PDF / 381.38KB Качен на: 02.10.2017 г. | 14:24:28 ч. Извършени плащания (междинно) по Договор № 032 от 24.11.2016.pdf
 • Изтегли PDF / 235.24KB Качен на: 29.03.2018 г. | 17:59:39 ч. Извършени плащания (окончателно) по Договор № 032 от 24.11.2016.pdf