ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Номер: 2016-022 Публикувано на: 31.03.2016 г. | 13:54:21 ч.

Изготвяне на предварително проучване в рамките на проект с регистрационен номер 15.3.1.016, финансиран по Програма V-A Interreg Румъния-България 2014-2020 г.

Процедура: открита процедура

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Асоциация на дунавските общини „Дунав“, в качеството си на водещ партньор по проекта, финансиран по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ с адрес за контакт: п. к. 7000, гр. Русе, бул. „Генерал Скобелев“ № 31, бл. „Българска роза“, ет. партерен; тел.: 082/520529; 0885888081; факс: 082/520535; ел. поща: adodunav@abv.bg; инт. страница: www.adodunav.org, съобщава, на основание чл. 27, ал. 2 ЗОП, че на 31.03.2016 г. публикува обявление (724594) в Регистъра на обществените поръчки при Агенция по обществени поръчки относно открита процедура (02308-2016-0011) за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 1, т. 2, предложение второ ЗОП с предмет: „Изготвяне на предварително проучване на територията на българската част от трансграничния регион Румъния-България, както и интегриране на изготвеното проучване с проучването на румънската част от трансграничния регион Румъния-България на партниращата организация, в рамките на проект „Разработване и приемане на съвместно институционализирано партньорство за управление на риска от прекомерна популация на насекоми, които засягат общественото здраве и безопасност в рамките на трансграничния регион Румъния-България“, с регистрационен номер 15.3.1.016“.

В профила на купувача заедно с обществената поръчка са публикувани и приложенията към нея. Мястото, определено за настоящата обществена поръчка в профила на купувача е:

http://www.adodunav.org/bg/bayerprofile/izghotvianie-na-priedvaritielno-prouchvanie-v-ramkitie-na-proiekt-s-rieghistratsionien-nomier-15-3-1-016-finansiran-po-proghrama-v-a-interreg-rumniia-blghariia-2014-2020-gh

Възложител – Мария Христова, Изпълнителен директор на АДО „Дунав“.

www.interregrobg.eu

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. Инициаторите на интернет страницата са единствено отговорни за информацията, предоставена чрез интернет страницата.

 

 • Изтегли PDF / 6.88MB Качен на: 31.03.2016 г. | 15:21:12 ч. Документация-указания.pdf
 • Изтегли DOC / 1.91MB Качен на: 31.03.2016 г. | 15:21:23 ч. Документация-указания.doc
 • Изтегли PDF / 353.4KB Качен на: 31.03.2016 г. | 16:15:34 ч. Обявление.pdf
 • Изтегли PDF / 165.02KB Качен на: 31.03.2016 г. | 16:15:48 ч. Решение.pdf
 • Изтегли PDF / 1.61MB Качен на: 27.05.2016 г. | 14:34:46 ч. Протокол № 1-27.05.2016.pdf
 • Изтегли PDF / 718.08KB Качен на: 12.07.2016 г. | 10:16:50 ч. Съобщение за оповестяване на ценови предложения.pdf
 • Изтегли PDF / 5.46MB Качен на: 04.08.2016 г. | 13:28:42 ч. Протокол № 2-04.08.2016.pdf
 • Изтегли PDF / 3.94MB Качен на: 04.08.2016 г. | 13:29:02 ч. Приложение към Протокол № 2-04.08.2016.pdf
 • Изтегли PDF / 766.87KB Качен на: 04.08.2016 г. | 13:29:47 ч. Решение за класиране на участници и определяне на изпълнител.pdf
 • Изтегли PDF / 4.78MB Качен на: 15.09.2016 г. | 11:49:01 ч. Договор № 024 от 15.09.2016.pdf
 • Изтегли PDF / 2.31MB Качен на: 15.09.2016 г. | 11:49:40 ч. Приложение № 1 към Договор № 024 от 15.09.2016.pdf
 • Изтегли PDF / 747.48KB Качен на: 15.09.2016 г. | 11:49:53 ч. Приложение № 2 към Договор № 024 от 15.09.2016.pdf
 • Изтегли PDF / 3.29MB Качен на: 15.09.2016 г. | 11:50:05 ч. Приложение № 3 към Договор № 024 от 15.09.2016.pdf
 • Изтегли PDF / 386.41KB Качен на: 15.09.2016 г. | 11:51:38 ч. Освобождаване на гаранции - чл. 62, ал. 1, т. 2.pdf
 • Изтегли PDF / 322.25KB Качен на: 17.09.2016 г. | 14:35:47 ч. Извършени плащания (аванс) по Договор № 024 от 15.09.2016.pdf
 • Изтегли PDF / 383.09KB Качен на: 11.04.2017 г. | 13:16:41 ч. Извършени плащания (междинно) по Договор № 024 от 15.09.2016.pdf
 • Изтегли PDF / 383.07KB Качен на: 30.05.2017 г. | 12:20:51 ч. Извършени плащания (окончателно) по Договор № 024 от 15.09.2016.pdf