СТРАТЕГИЯ

Стратегията за подобряване на TEN-T мрежата чрез подобряване на капацитета на интермодални възли в трансграничния регион Румъния-България, в рамките на проект „Проучване на възможностите за намаляване на използването на TEN-T мрежа в трансграничния регион Румъния-България чрез оптимизиране на товарния и пътнически транспорт и развитие на съвместен механизъм за подкрепа на интермодални връзки“, с регистрационен номер 15.1.1.010“ ще съдържа следните части:

1.Предпоставки за изготвянето на Стратегията

1.1.Стратегическа рамка

В тази част ще бъдат представени целите, мястото и ролята на разработваната Стратегия в цялостната система от документи за стратегическо планиране в областта на транспорта в трансграничния регион Румъния-България. Ще се изброят основните подходи и принципи при изготвянето на Стратегията, посочва се и логиката на структуриране на документа.

Предпоставките за изготвянето на Стратегията са структурирани около два основни компонента, както следва:

  • Преглед на общата рамка за управление на транспорта и стратегическо планиране в областта на транспорта в трансграничния регион Румъния-България и Европейския съюз. Ще се обоснове се необходимостта от изработването на Стратегията в контекста на преследваните цели и резултати по проект „Проучване на възможностите за намаляване на използването на TEN-T мрежа в трансграничния регион Румъния-България чрез оптимизиране на товарния и пътнически транспорт и развитие на съвместен механизъм за подкрепа на интермодални връзки“.
  • Преглед на приложимото национално и европейско законодателство в областта на транспорта. Анализът на действащите нормативни актове, включващ идентифициране на слабите страни или неуредени области, ще допринесе за адекватното формулиране на цели, приоритети, мерки и дейности.  

2.Доклад за предварителното проучване

Ще се събере допълнително информация за допълване на изводите от предварителното проучване, ако това е необходимо. Ще се направи и детайлен анализ на заинтересованите страни и ще се систематизират в подходяща за целите на проекта база данни.

Ще се обобщят резултатите от 4 /четири/ броя кръгли маси (2 /две/ в България и 2 /две/ в Румъния), в рамките на които ще се обсъжда Стратегията на резултатите от проведените с участието на ключови заинтересовани страни и експерти кръгли маси.

Ще се проучат, анализират и разгледат добри практики в оптимизирането на товарния пътнически транспорт и подкрепата на интермодалните връзки на територията на Европейския съюз. Въз основа на този анализ, Изпълнителят следва да изведе приложими за конкретния контекст добри практики.

Ще се изготви SWOT анализ, въз основа на всички резултати. Анализът се използва за оценка на силните и слаби страни на транспортната система в трансграничния регион Румъния-България, както и на възможностите и заплахите в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план.

3. Приоритети, визия, мисия и стратегически цели

Проектът адресира проблемите на достъпността, ефективността, екологичността и безопасността на транспортната система в региона, подобрявайки планирането, разработването и координирането на трансгранични транспортни системи за по-добри връзки с TEN-T мрежата.

Стратегическата рамка ще е съобразена с посочените в аналитичната част изводи, като е структурирана по следния начин:

  • Визия и мисия – определят се визия и мисия за развитие, които да отразяват крайния желан резултат в дългосрочна перспектива
  • Стратегически цели и приоритети - посочват се стратегически цели и приоритети за развитие, които детайлизират визията и мисията на Стратегията.

4.Стратегически план

Ще се разработи конкретен план за постигане на формулираните приоритети, визия, мисия и стратегически цели. Планът ще съдържа механизъм за актуализация, в случай на необходимост, наложена от настъпили промени. Стратегическият план има оперативен характер и конкретизира начина, практическите мерки и дейности за постигане заложените цели. Планът може да посочва и съответните финансови и административни ресурси, необходими за изпълнение на стратегическия план.

4.1.Специфични цели

Към стратегическите цели и приоритетите ще се формулират постижими специфични цели. Към специфичните цели трябва да се предложат конкретни мерки и дейности за тяхното реализиране.

4.2.Програма за реализиране на специфичните цели

Ще се формулират мерки и дейности за постигане на специфичните цели. При идентифициране на мерките се очертават резултати, които трябва да се постигнат. Мерките трябва да са ясно и точно дефинирани. Дейностите следва допълнително да конкретизират мерките. Програмата се представя по подходящ начин.

5.Индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на Стратегията

Индикативната финансова рамка съдържа планираните финансови ресурси, необходими за реализацията на Стратегията, които следва да са детайлизирани по приоритети, мерки, години и прогнозни източници на финансиране.

При определянето на общия размер на необходимите за реализацията на Стратегията финансови ресурси ще бъдат взети под внимание макроикономическите показатели на трансграничния регион Румъния-България и тенденциите за средносрочно и дългосрочно развитие на региона.

6. Източници на финансиране

6.1.Видове източници на финансиране по произход

Ще се направи задълбочен и цялостен преглед на възможностите за финансиране, да ги систематизира и анализира, след което да ги представи в подходящ вид.

7.Мониторинг на дейностите по реализация на Стратегията

7.1.Постоянен мониторинг

Постоянният мониторинг се извършва с цел проследяване на напредъка по изпълнение на системата от цели, приоритети, мерки и дейности за постигане визията на Стратегията. Индикаторите за мониторинг ще бъдат съобразени с целите и приоритетите на Стратегията и ще имат възможността да бъдат представени в количествено изражение. Употребата на индикатори за наблюдение и оценка цели да бъде отчетен напредъкът, въз основа на събрана обективна информация.

Основните индикатори за наблюдение и оценка на плана са обвързани с аналитичната част на Стратегията. Създаването на подобна система за наблюдение и оценка осигурява прозрачното ѝ изпълнение и съответствието ѝ с променящата се динамично среда. Системата допринася за осъществяването на контрол върху целесъобразността и ефективността на използването на ресурсите, необходими за реализация на Стратегията.

8.Методология за актуализация на Стратегията

Ще се предложи методология за Стратегията, в случай на настъпили промени в икономическо и/или социално развитие на трансграничния регион. Подобна актуализация се налага и в при изменение на релевантни стратегически документи или приложимо законодателство. Методологията ще включва следните компоненти: Фактори, налагащи създаването на методология за актуализация на Стратегията и стратегическите програми; Метод на съответствие с основни документи, влияещи върху осъществяването на Стратегията; Метод на съответствията между цели, приоритети, мерки и дейности за реализация на Стратегията; Метод на финансова актуализация.

Последни новини

Събития

Банери