ОПЕРАТИВЕН ЕКИП

Мария ЦАНКОВА ХРИСТОВА

Изпълнителен директор, Ръководител на проекти 

Мария Цанкова е Изпълнителен директор на АДО „Дунав“ от 2014 г. Тя е доктор по философия в областта на Международните отношения от Университета на Лимерик. Магистър е по съвременни Европейски учения от Сасекския университет и по философия от Софийския университет "Св. Климент Охридски". Притежава богат академичен опит като докторант, аспирант и преподавател в шест университета в България, Великобритания, Ирландия и САЩ. Има експертен и мениджърски опит по програми ФАР на ЕО, Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013, "Наука за мир и сигурност" и др.

 

Никола КИБРИТЕВ

Ръководител на проект

Никола Кибритев е доктор в професионално направление "Електротехника, електроника и автоматика". Магистър е по „Електротехника и информационна техника“ от Техническия университет - Дрезден (Германия). Притежава опит в подготовката и управлението на проекти, финансирани със средства от Фондовете на ЕС. 

Интереси: Управление на проекти и процеси; Управление на човешки ресурси; Стратегическо планиране; Енергетика

 

Илиян СТОЯНОВ

Ръководител на проект

Илиян Стоянов е магистър по „Европеистика и регионално сътрудничество“ и „Мениджмънт на европейски проекти“ от Русенския университет „Ангел Кънчев“ и бакалавър по „Бизнес администрация“ и „Икономика“ от Американски университет в България. Има опит като ръководител и експерт по проекти, финансирани със средства от ЕС.

Интереси: Регионално развитие, Туризъм, Транспорт

 

Боряна СТАНЧЕВА

Комуникационен мениджър

Боряна Станчева е доктор по "Политически науки" и магистър по "Европеистика и публична администрация" от Русенския университет „Ангел Кънчев“. Има опит в областта на проектния мениджмънт и комуникациите. 

Интереси: Култура, Туризъм, Регионален и сити маркетинг и брандинг, Политики на ЕС, Трансгранично и транснационално сътрудничество, Връзки с обществеността и комуникации  

 

Кристиян СИМЕОНОВ

Комуникационен мениджър

Кристиян Симеонов е магистър по "Мениджмънт на европейски проекти" и бакалавър по "Международни икономически отношения" от Русенския университет „Ангел Кънчев“. Има опит на ръководни и експертни длъжности, както и в работата по проекти, финансирани със средства от ЕС.

Интереси: Икономика, Енергийна ефективност, Спорт и Туризъм

 

Диана СТОЯНОВА

Координатор на проект

Диана Стоянова е магистър по "Национална и международна сигурност" от Нов Български Университет и бакалавър по "Информационна сигурност" от УНИБИТ. Има стажантски опит в Дирекция „Сигурност на информацията“ към Министерство на отбраната, Дирекция „Информационни системи“ към Министерство на финансите и Дирекция „Консулски отношения“ към Министерство на външните работи“. Има опит в работата по проекти, финансирани със средства от ЕС.

Интереси: Национална и международна сигурност, Култура, Спорт, Туризъм

 

Стоян ЯНЕВ

Координатор на събития

Стоян Янев е доктор по „Електроенергетика“ и магистър инженер по „Компютърни системи и мрежи“ от Русенския университет „Ангел Кънчев“. Има опит на ръководни и експертни длъжности при изпълнение на проекти, финансирани със средства от ЕС. Специализирал е в чужбина. Има опит като електроинженер и инженер компютърни мрежи.  
Интереси: Образование, Енергетика, ИТ, Икономика, Спорт и Туризъм

 

Светослав РОБЕВ

Финансов мениджър

Светослав Робев е магистър по мениджмънт в областта на Финансите от Висшето училище по мениджмънт „Ото Байсхайм“ във Фалендар, Германия. Специализирал е в Indiana University в САЩ.

Интереси: Финанси, Икономика, Световни пазари, Спорт и туризъм

 

Маргарита ЦЕКОВА

Финансов мениджър

 

 

Последни новини

Събития

Банери