НОВИНИ

Зелена книга за пространствено развитие на Дунавския регион

2020-03-11 14:11:00 Видяна: 470 Коментари: 0

Асоциацията на дунавските общини "Дунав" успешно приключи проект „Формулиране на интегрирана политика за пространствено развитие на крайбрежните територии на река Дунав в сътрудничество между власти и граждани”, в изпълнение на АДБФП №BG05SFOP001-2.009-0171-C01/11.3.2019 г., финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ по ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.009. Основният резултат от проекта е разработване на първата по рода си Зелена книга за интегрирана политика за пространствено развитие на крайбрежните територии на река Дунав в България. 

Зелената книга поставя за дискусия пред националните власти на България и всички заинтересовани страни предложение за комплексна интегрирана политика за пространствено развитие на крайбрежните територии на река Дунав. В обхвата на новоформулираната интегрирана политика за пространствено развитие на региона са поставени въздействия в следните сектори - регионално развитие и устройство на територията; транспорт и логистика; екология и енергетика; селско стопанство и рибарство, горско стопанство; туризъм. Дискусията обхваща предложения за варианти на секторните политики със съответните нормативни, институционални, организационни и финансови елементи. Опциите за секторни политики касаят и набор от хоризонтални теми: добро управление; обществена сигурност и управление на риска; устойчиво развитие; интелигентна специализация при управлението на наличните ресурси; териториално, по-специално трансгранично, сътрудничество. 

По своята същност, Зелената книга представлява инструмент за стимулиране на дискусии по дадени теми. Тя приканва заинтересованите страни да участват в процес на широки консултации, които да генерират предложения за по-нататъшни законодателни или структурни изменения/реформи. 

Интегрираната политика за пространствено развитие на крайбрежните територии на река Дунав търси „пространствено въздействие“ и промяна на пространствената структура и на възможностите в икономиката и обществото в региона. Предложенията са фокусирани върху териториалните и функционалните характеристики на региона и надграждайки предимствата на региона, посочват фокуса и създават рамка за агентите на развитието. Направените предложения открояват оценката на целевите групи за основните проблеми на региона, тяхната визия за пространствено развитие, предложения за нова регулативна среда, визия за ключови проекти и партньорства за развитието на региона.

Общите цели на пространственото развитие на дунавското крайбрежие, формулирани съвместно от власти и организации на бизнеса и гражданите, са: генериране на икономически растеж, социална стабилност и балансирано развитие на териториите; развитие и модернизация на инфраструктурата; обществена сигурност и безопасност и устойчивост на физическата среда спрямо екологичните заплахи и климатичните промени; стимулиране на иновациите, научно-развойната дейност, технологиите и конкурентоспособността на региона. 

Дискусионният документ е създаден във основа на проведено експертно проучване, 7 фокус групи с представители на публичния, частния и неправителствения сектор, както и 30 структурирани интервюта със заинтересовани страни. Освен това, текстът е представен на вниманието на Министерски съвет и министерства с компетентност във формулиране и изпълнение на секторни политики в обхвата на интегрираната политика за пространствено развитие на крайбрежните територии на река Дунав, а именно: Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на околната среда и водите, Министерство на туризма, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на енергетиката и Министерство на земеделието, храните и горите. Заинтересованите страни, участвали в процеса на формулиране на интегрираната пространствена политика „отдолу-нагоре“, ще бъдат ангажирани в прилагането и мониторинга на предложената политика.

Пълния текст на проекта на "Зелена книга за интегрирана политика за пространствено развитие на крайбрежните територии на река Дунав. Към отключване на потенциала на Дунавския регион в България" можете да намерите тук

 

 

НАПИШИ КОМЕНТАР