СЪБИТИЯ

Заключителна конференция и пресконференция по проект Insects

2018-01-15 19:21:00 Видяна: 660 Коментари: 0

На 16 януари 2018 г. ще се проведат Заключителна конференция и Заключителна пресконференция за представяне на резултатите по проект „Разработване и приемане на съвместно институционализирано партньорство за управление на риска от прекомерна популация на насекоми, които засягат общественото здраве и безопасност в рамките на трансграничния регион Румъния-България“. Проектът се изпълнява от Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ и се финансира чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г. Партньор по проекта от румънска страна е фондация „Жива природа“ - гр. Кълъраш.

Основната цел на проекта е значителното подобряване на управлението на риска, свързан с прекомерното разпространение на насекоми в трансграничния регион чрез установяването на първо по рода си съвместно институционализирано партньорство. Инициативата формулира устойчива съвместна българо-румънска политика за управление на риска, базирана на ефективно сътрудничество между компетентните институции и заинтересованите страни, включително между двете държави, както и съвместно управление на знанието. Обхватът на дейностите по проекта включва 8 области от България и 7 окръга от Румъния, т.е. това означава население от 4 770 000 души и територия от 69 285 кв. км. Броят на българските общини, попадащи в региона, е 76, а в Румъния има 16 общини, 29 градове и 520 комуни. 

Прекомерното разпространение на насекоми, вектори на заразни болести, в Дунавския регион създава сериозен риск за общественото здраве, а също и ветеринарен риск. То влияе отрицателно върху ключови икономически сектори в региона като селско стопанство и туризъм. Проблемът е трансграничен и от години ангажира властите и обществеността по поречието на Дунав и брега на Черно море, като ефективното му преодоляване изисква координирани действия в България и Румъния. Ето защо, Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ и Фондация „Жива природа“, чрез настоящия проект, предлагат ефективни, устойчиви и интелигентни решения за значително подобрение на управлението на риска.

Заключителната конференция ще създаде форма на институционализирано партньорство, което да осъществява координация на мероприятията по дезинсекция между България и Румъния; координация между всички заинтересовани страни; събиране, обработване, анализ и разпространение на необходимата информация. Партньорството ще се състои от Наблюдаващ орган, Изпълнителна комисия и Форум за подкрепа. За тези цели, в рамките на проекта бяха изготвени и подложени на широко обществено обсъждане Предварително проучване на състоянието на проблема и рисковите зони в региона и Стратегия за установяване на институционализирано партньорство с времеви хоризонт до 2030 г. Разработена е и вече функционира съвместна Географска информационна система (ГИС) за контрол на популацията на насекоми, която да спомогне за подобрена, ефикасна и устойчива координация на дейностите по намаляване на популацията на насекоми в трансграничния регион. 

НАПИШИ КОМЕНТАР