НОВИНИ

АДО "Дунав", съвместно с Центъра за изследване на демокрацията, провеждат дискусии с жени от град Белене и областта за енергийно гражданство и възможности за справедлив енергиен преход

2022-10-21 14:17:00 Видяна: 43 Коментари: 0

Жените остават встрани от дебата за справедлив енергиен преход, който в България е предимно ориентиран към запазването на съществуващите работни места за миньорите във въглищния сектор – подход, който затвърждава традиционния патриархален модел и икономически структури на трудовия пазар.

Според изследване, финансирано от Европейския съюз (ЕС) през 2021 г., България се характеризира с най-висок дял на енергийно бедни домакинства сред страните членки. Много жени в България са силно повлияни от енергийната бедност и са склонни да страдат от енергийна бедност в някакъв етап от живота си. Това е така особено ако те се грижат за прехраната на семейството си, ако са самотни родители или са в пенсионна възраст. В същото време неравностойното им положение би могло да ограничи техния достъп до услуги за възобновяема енергия, което да е пречка за тяхното активно участие в енергийния преход на страната като потребители на енергийния пазар, участници в енергийна общност и заинтересовани страни, които имат активна роля във вземането на решения, свързани с енергийния преход.

На 20 октомври 2022 г. в гр. Белене се проведе „Лаборатория за гражданско участие в контекста на енергийния преход“, организирана от Центъра за изследване на демокрацията, в рамките на европейското изследване „DIALOGUES – Енергийно гражданство за устойчиво бъдеще,“ в партньорство с Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ (АДО) и Община Белене. Лабораторията беше открита от Кмета на Община Белене, г-н Милен Дулев.

Следвайки целта на DIALOGUES да изследва и вдъхнови потенциала за енергийно гражданство сред жените в България, Центърът за изследване на демокрацията и местните му колеги организираха включване на двадесет жени от град Белене и района. Целта на Лабораторията беше да информира участничките относно енергийни теми, както и да провокира дискусия относно социалното приемане на нисковъглеродни технологии и нагласите им към създаването на енергийна общност като начин за справяне с енергийната бедност в тяхната общност и региона. Участничките бяха включени и в проучване, което оценява тяхната енергийна ефективност и нуждите им от енергийна подкрепа.

По време на събитието участничките имаха възможност да споделят своите нагласи и опит с енергийните теми и нисковъглеродните технологии, както и да участват в ролева игра, в която се поставят в ролята на активна страна при създаването на енергийна общност в района на град Белене.

Eнергийният преход на ЕС (в частност в България) дава уникален шанс за участие и овластяване на жените в икономическия и социалния живот, както и открива нови възможности за повече работни места за тях в областта на устойчивата и зелената икономика.  

Демократизацията и децентрализацията на енергийната система в България и ЕС може да насърчи тяхното участие в енергийни общности (т.е. групи от граждани, които се обединяват да инвестират проекти за възобновяема енергия), както и инвестирането и съвместното притежание на възобновяеми енергийни активи, което да овласти по-уязвимите групи в обществото. Реализирането на огромния потенциал на България за децентрализирано производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници може значително да допринесе за постигането на климатичните и енергийните цели на страната до 2030 г., които да се синхронизират с високата европейска цел за намаляване емисиите на парникови газове с 55%, както и за намаляване на енергийната бедност чрез превръщане на уязвимите потребители в активни участници в енергийния преход.

Изследване на Центъра за изследване на демокрацията показва, че България притежава дългосрочен потенциал за децентрализирано електроенергийно производство от фотоволтаични инсталации от над 5,4 ТВтч годишно – една седма от настоящото потребление на електроенергия в страната. В същото време България има едни от най-тежките административни процедури сред страните от ЕС по отношение на инсталирането и експлоатацията на малки фотоволтаични инсталации, особено що се отнася до достъпа до мрежата и оперирането на електроцентралите. Тези предизвикателства трябва да бъдат преодолени от следващото правителство, за да може България да изпълни задълженията си съгласно новата Директива на ЕС за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници.

Повече за DIALOGUES

Европейското изследване DIALOGUES има за цел да ангажира активно гражданите, включително и уязвими групи, една от които е жените в местните процеси на вземане на решения относно прехода към нисковъглеродни източници чрез осъществяването на лаборатории за гражданско участие в осем държави: България, Германия, Гърция, Италия, Канада, Норвегия, Турция и Швейцария.

Всяка лаборатория има за цел да създаде приобщаваща и интерактивна среда, в която участниците свободно да обменят идеи, съвместно да създават и тестват устойчиви иновации в реални условия. DIALOGUES e финансиран от Програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020" на Европейския съюз. Повече информация може да намерите на уебстраницата на инициативата. Сред последващите дейности в рамките на DIALOGUES са: създаване на модел на факторите, които спомагат и пречат на енергийното гражданство в ЕС; изграждане на пакет от инструменти за създаване на политики в областта на енергийното гражданство и устойчив енергиен преход; създаване на индикатори за оценка на енергийното гражданство, които да съдействат на граждански организации и държавни институции да вдъхновяват гражданска активност по темите на енергийния преход.

 

НАПИШИ КОМЕНТАР