НОВИНИ

Проект развива интермодалните транспортни връзки

2017-08-17 13:58:00 Видяна: 184 Коментари: 0

Пристанищата в българската част на река Дунав бяха една от темите на кръглата маса, проведена през месец юни в Русе като част от експертно и обществено обсъждане по проекта „Проучване на възможностите за намаляване на използването на TEN-T мрежа в трансграничния регион Румъния-България чрез оптимизиране на товарния и пътнически транспорт и развитие на съвместен механизъм за подкрепа на интермодалните връзки“. Към момента българските пристанища по река Дунав изпълняват функцията на интермодални терминали, но съществуват редица проблеми, свързани с липсата на товари, неоползотворен капацитет и известни ограничения за операторите им. Участниците се обединиха около идеята, че в логиката на изграждане на интермодални терминали, за да функционират ефективно възлите, те трябва да бъдат част от глобална логистична мрежа.

Железопътният транспорт като основен елемент за оптимизиране на товарния и пътнически транспорт и развитие на интермодалните връзки в трансграничния регион Румъния-България също беше предмет на обсъжданията. Въз основа на представените резултати от предварително проучване в българската част на трансграничния регион беше подчертано, че железопътният транспорт е приоритетен при развитие на интермодалните връзки/възли и терминали и на практика съществува добра инфраструктура като техническа обезпеченост за използването й.

При определяне на ключовите обекти, с потенциал за развитие като интермодални връзки в българската част на трансграничния регион беше поставен акцент върху съществуващата европейска политика и върху необходимостта от надграждане на резултатите от предходния програмен период. На първо място, това са възлите в основната TEN-T мрежа - вътрешно-водни пътища Русе и Видин; железопътни-пътни терминали Русе и Горна Оряховица, възли от разширената TEN-T мрежа и вътрешно-водни пътища Лом, Оряхово, Силистра и Свищов.

Организаторът на дискусията АДО „Дунав“ направи уточнението, че този етап от проекта има за цел да създаде реална картина и да очертае контекста за последващото стратегическо планиране. От своя страна румънският партньор обърна внимание, че темата е от ключово значение за развитие на трансграничния регион като цяло. Транспортната свързаност има голям, неизползван потенциал в България и Румъния, което се доказва от факти като това, че транспортната система е част от два паневропейски коридора, реалната възможност за разширяване и по-интензивно използване на вътрешните водни пътища – река Дунав, която предоставя възможността за използването на нисковъглероден транспорт.

Освен присъствалите на кръглата маса представители на Държавното предприятие „Пристанищна инфраструктура“, на частния транспортен сектор и кметове на общини, АДО „Дунав“ се стреми да ангажира с темата централните и местни институции, академичните среди, експертната общност и широката общественост, за да бъде разработена единна стратегия и да се подкрепи развитието на интермодалните връзки.

 

НАПИШИ КОМЕНТАР