НОВИНИ

Позиция на АДО "Дунав"

2017-06-21 17:21:00 Видяна: 469 Коментари: 0

Във връзка с появилата се вчера, 20 юни 2017 г., в някои средства за масово осведомяване информация относно проведени от Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ обществени поръчки като част от изпълнението на проекти по Програма Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020 г., внасяме следните разяснения:

1. Неправителствена организация разпространи констатации, направени от нейния екип и отнасящи се до обществени поръчки, проведени от АДО „Дунав“ по проекти, финансирани чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020 г. Разгласената информация се опира на анонимен сигнал, свързан с търг за разработване на Географска информационна система в рамките на проект „Разработване и приемане на съвместно институционализирано партньорство за управление на риска от прекомерна популация на насекоми, които засягат общественото здраве и безопасност в рамките на трансграничния регион Румъния-България“. До момента представители на организацията не са потърсили по никакъв начин АДО „Дунав“ за коментар и позиция, но за сметка на това са разгласили собствени заключения и са обявили, че сезират български, румънски и европейски институции със случая.

2. АДО „Дунав“ е водещ партньор по всички 4 проекта, които Асоциацията изпълнява чрез финансиране по Програма Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020 г. Обхватът на дейностите по всички трансгранични проекти включва 8 области от България и 7 окръга от Румъния, т.е. това означава население от 4 770 000 души и територия от 69 285 кв. км.

3. Всяка една от тръжните процедури с възложител АДО „Дунав“ е съобразена изцяло със Закона за обществените поръчки (ЗОП). Всяка процедура се ръководи от изискванията на Агенцията по обществени поръчки (АОП). Спазени са всички срокове и изискванията за публикуване на информация по поръчките. След сключване на договор всяка една от поръчките преминава през Първо ниво на контрол и е проверявана от независими одитори, контрактувани от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). След приключване на Първо ниво на контрол дейностите и разходите подлежат на проверка от страна на Съвместния секретариат на Програмата в Кълъраш (Румъния). Друга инстанция, която оказва контрол върху изпълнението на дейностите по проекта е Управляващият орган на Програмата, който верифицира и възстановява направените разходи, ако са законосъобразни. Това е законоустановеният начин, по който функционира Програмата Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020 г. и който, както става видно, гарантира многостепенен контрол за законо- и целесъобразност.

4. Стойностите на всяка една от дейностите са одобрени от органите на Програма Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020 г. в процес на открито кандидатстване на конкурентен принцип. Съгласно правилата на Програмата, одобрени от ЕС, Управляващият орган има компетенциите да взема решение и одобрява вида и размера на включените в рамките на всеки един проект разходи за изпълнение на дейности.

5. Освен това, прогнозната стойност по част от поръчките, в т.ч. и за разработване на Географска информационна система за контрол на популациите на насекоми, се формира въз основа на получени в процеса на кандидатстване пазарни оферти, съгласно изискванията на Програмата. В този смисъл, органите на Програмата не могат да одобрят разход за дейност, който не е пазарно валидиран.

6. Във фокуса на вниманието на горецитираната неправителствена организация попада обществена поръчка с предмет „Разработване на съвместна Географска информационна система за контрол на популацията на насекоми в рамките на проект „Разработване и приемане на съвместно институционализирано партньорство за управление на риска от прекомерна популация на насекоми, които засягат общественото здраве и безопасност в рамките на трансграничния регион Румъния-България“. Целта на проекта е значителното подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион чрез разработване на съвместно институционализирано партньорство. Предвижда се формулирането на устойчива съвместна българо-румънска политика за управление на риска, базирана на експертиза и технологични достижения (ГИС), с  ясни ангажименти на компетентните институции, както и механизъм за актуализация и усъвършенстване на политиките за управление на риска. Функционираща Географска информационна система за целия трансграничен регион ще доведе до създаването на механизъм, включващ сигурен и ефективен процес на дезинсекция – съвместен анализ на климатичните условия, идентифициране на рисковите райони, методи на координация при третирането против насекоми.

7. Проблемът с популацията на комари и други насекоми в дунавските общини е с особена обществена значимост, тъй като създава значителен риск за здравето и сигурността на гражданите, както и за развитието на ключови за региона сектори (напр. селско стопанство и туризъм). Той се характеризира със регионална специфика и се проявява в общините, които попадат в Дунавския регион. АДО „Дунав“, като сдружение на 37 местни власти, от години се ангажира с координацията и търсенето на механизми за ефективно решение на този проблем. Управлението на риска зависи от тясната координация както между българските дунавски общини, така и между българските и румънските общини от двете страни на Дунав. Ежегодно кметовете срещат затруднения в осигуряването на необходимите средства и се налага подпомагане от държавата в неотложни случаи като риск от епидемии и т.н. През 2014 г. общините-членки на АДО, чрез Асоциацията, са уведомили компетентните национални власти за необходимостта от целево финансиране на стойност 1 375 661.81 лв., през 2015 г. – 1 983 584 лв., през 2016 г. – 2 345 044 лв., през 2017 г. – 1 906 151.86 лв. Ежегодно общините са изправени пред проблема за отделяне на средства от общинските бюджети за осъществяване на дезинсекционни дейности, които не са в състояние да предложат устойчиво решение на проблема. В района на река Дунав са идентифицирани 7 насекоми, пренасящи вируси, които могат да повлияят на здравето на хора и животни: Кърлеж; Черна муха; Комар на жълтата треска; Комар Anopheles; Комар Culex; Taun; Ориенталски бълхи по плъховете. У нас са установени повече от 45 вида комари. Направеният в рамките на проекта анализ на набора от проекти в сферата на управлението на риска от популация и разпространение на насекоми показва, че годишните оперативни разходи за обработка на територии се движат в диапазона 1.06 – 2.0 лева на брой жител.

8. Ето защо, за решаването на толкова остър проблем, единственото ефективно решение е използването на съвременни модели за управление на процеса (ГИС), благодарение на които да се планират и провеждат координирани, стратегически очертани и превантивни политики, а не реактивни действия. Непознаването на спецификата на проекта, както и тенденциозното тълкуване на извадени извън контекст факти и цифри води до неглижиране на обществено значим проблем като прекомерната популация на насекоми в дунавските общини, който всъщност е част от дневния ред на властите и гражданите в този регион.

За да защити своята репутация, която с подкрепата на всички 37 общини-членки изгражда в продължение на 25 години, АДО „Дунав“ ще сезира компетентните органи с цел установяване на това кой има интерес да дискредитира организацията и да саботира системните й усилия за намирането на ефективно решение и провеждане на политика за управление на риска от прекомерната популация на насекоми.

 

 

НАПИШИ КОМЕНТАР