НОВИНИ

Дискусия в Плевен за интермодалния транспорт

2017-06-20 14:10:00 Видяна: 110 Коментари: 0

Пристанищата в българската част на река Дунав бяха една от темите на кръглата маса, проведена през месец юни в Плевен като част от експертно и обществено обсъждане по проекта „Проучване на възможностите за намаляване на използването на TEN-T мрежа в трансграничния регион Румъния-България чрез оптимизиране на товарния и пътнически транспорт и развитие на съвместен механизъм за подкрепа на интермодалните връзки“. Компетентният орган Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ насочи вниманието на участниците към двата основни коридора Ориент-източносредиземноморски и Рейн-Дунав, които залегнат и в новата интегрирана транспортна стратегия, наскоро приета от Министерския съвет.

Железопътният транспорт като основен елемент за оптимизиране на товарния и пътнически транспорт и развитие на интермодалните връзки в трансграничния регион Румъния-България също беше предмет на обсъжданията. Въз основа на представените резултати от предварително проучване в българската част на трансграничния регион бе изразено мнение, че добре функциониращата трансграничната свързаност изисква инвестиции за изграждането на железопътната инфраструктура по  Коридор №4 (Калафат/Видин – София -/Кулата – Солун/- Свиленград – Истанбул).

Ключовите обекти с потенциал за развитие като интермодални връзки в българската част на трансграничния регион са възлите в основната TEN-T мрежа - вътрешно-водни пътища Русе и Видин; железопътни-пътни терминали Русе и Горна Оряховица; летище Горна Оряховица и вътрешно-водни пътища Лом, Оряхово, Силистра и Свищов. Представител на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията отбеляза, че една от основните теми на българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. е свързана именно с инфраструктурата, логистиката, сигурността.

Организаторът на дискусията АДО „Дунав“ подчерта изключителното значение на транспортната свързаност за икономическото съживяване на региона и огромния потенциал, който към момента не може да бъде използван пълноценно. Река Дунав, двата паневропейски коридора и ясно формулираните цели на ЕС за развитието на транспортната система за зелен и безопасен транспорт са рамката, в която този потенциал ще бъде разработван за целите на развитието на територията.

Освен присъствалите на кръглата маса представители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения, Националната компания „Железопътна инфраструктура“, Държавното предприятие „Пристанищна инфраструктура“, Басейновата дирекция „Дунавски район“, на общинските съвети, кметове на общини, областни управители, АДО „Дунав“ се стреми да ангажира с темата бизнеса, академичните среди, експертната общност и широката общественост, за да бъде разработена единна стратегия и да се подкрепи развитието на интермодалните връзки.

НАПИШИ КОМЕНТАР