ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Номер: 2016-002 Публикувано на: 14.01.2016 г. | 10:14:33 ч.

Осигуряване на информация и публичност в рамките на проект, финансиран по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г., с регистрационен номер 15.2.1.067

Процедура: открита процедура

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Асоциация на дунавските общини „Дунав“, в качеството си на водещ партньор по проекта, финансиран по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ с адрес за контакт: п. к. 7000, гр. Русе, ул. „Княжеска“ № 15, ет. 3; тел.: 082/520529; 0885888081; факс: 082/520535; ел. поща: adodunav@abv.bg; инт. страница: www.adodunav.org, съобщава, на основание чл. 27, ал. 2 ЗОП, че на 14.01.2016 г. публикува обявление (707489) в Регистъра на обществените поръчки при Агенция по обществени поръчки относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 1, т. 2, предложение второ ЗОП с предмет: „Осигуряване на информация и публичност в рамките на проект: „Разработване и промоциране на съвместен културно-исторически туристически продукт: Маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“, с регистрационен номер 15.2.1.067“.

В профила на купувача заедно с поканата са публикувани и приложенията към нея. Мястото, определено за настоящата обществена поръчка в профила на купувача е: http://www.adodunav.org/bg/bayerprofile/.

Възложител – Мария Цанкова Христова, Изпълнителен директор на АДО „Дунав“.

www.cbcromaniabulgaria.eu

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. Инициаторите на интернет страницата са единствено отговорни за информацията, предоставена чрез интернет страницата.