ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Номер: 2016-021 Публикувано на: 31.03.2016 г. | 12:16:16 ч.

Изготвяне на стратегия за маркетинг и промоциране в рамките на проект с регистрационен номер 15.2.1.068, финансиран по Програма V-A Interreg Румъния-България 2014-2020 г.

Процедура: открита процедура

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Асоциация на дунавските общини „Дунав“, в качеството си на водещ партньор по проекта, финансиран по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ с адрес за контакт: п. к. 7000, гр. Русе, бул. „Генерал Скобелев“ № 31, бл. „Българска роза“, ет. партерен; тел.: 082/520529; 0885888081; факс: 082/520535; ел. поща: adodunav@abv.bg; инт. страница: www.adodunav.org, съобщава, на основание чл. 27, ал. 2 ЗОП, че на 31.03.2016 г. публикува обявление (724371) в Регистъра на обществените поръчки при Агенция по обществени поръчки относно открита процедура (02308-2016-0010) за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 1, т. 2, предложение второ ЗОП с предмет: „Изготвяне на стратегия за маркетинг и промоциране в рамките на проект „Разработване и промоциране на съвместен природо-туристически продукт: Маршрут „Защитено природно наследство на територията на трансграничния регион Румъния-България“, с регистрационен номер 15.2.1.068“.

В профила на купувача заедно с обществената поръчка са публикувани и приложенията към нея. Мястото, определено за настоящата обществена поръчка в профила на купувача е:

http://www.adodunav.org/bg/bayerprofile/izghotvianie-na-stratieghiia-za-markietingh-i-promotsiranie-v-ramkitie-na-proiekt-s-rieghistratsionien-nomier-15-2-1-068-finansiran-po-proghrama-v-a-interreg-rumniia-blghariia-2014-2020-gh

Възложител – Мария Христова, Изпълнителен директор на АДО „Дунав“.

www.interregrobg.eu

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. Инициаторите на интернет страницата са единствено отговорни за информацията, предоставена чрез интернет страницата.

 

 • Изтегли PDF / 7.2MB Качен на: 31.03.2016 г. | 12:54:06 ч. Документация-указания.pdf
 • Изтегли DOC / 866.5KB Качен на: 31.03.2016 г. | 12:54:17 ч. Документация-указания.doc
 • Изтегли PDF / 358.39KB Качен на: 31.03.2016 г. | 15:14:07 ч. Обявление.pdf
 • Изтегли PDF / 181.85KB Качен на: 31.03.2016 г. | 15:14:22 ч. Решение.pdf
 • Изтегли PDF / 194.33KB Качен на: 14.04.2016 г. | 10:57:19 ч. Решение за промяна.pdf
 • Изтегли PDF / 4.06MB Качен на: 10.06.2016 г. | 16:29:20 ч. Протокол № 1-10.06.2016.pdf
 • Изтегли PDF / 702.87KB Качен на: 29.08.2016 г. | 16:10:47 ч. Съобщение за оповестяване на ценови предложения.pdf
 • Изтегли PDF / 2.97MB Качен на: 07.09.2016 г. | 15:26:19 ч. Протокол № 2-02.09.2016.pdf
 • Изтегли PDF / 4.49MB Качен на: 07.09.2016 г. | 15:26:48 ч. Приложение към Протокол № 2-02.09.2016.pdf
 • Изтегли PDF / 1.82MB Качен на: 07.09.2016 г. | 15:27:35 ч. Решение за класиране на участници и определяне на изпълнител.pdf
 • Изтегли PDF / 383.94KB Качен на: 21.09.2016 г. | 12:56:52 ч. Освобождаване на гаранции - чл. 62, ал. 1, т. 1.pdf
 • Изтегли PDF / 4.66MB Качен на: 26.10.2016 г. | 14:26:39 ч. Договор № 028 от 26.10.2016.pdf
 • Изтегли PDF / 2.57MB Качен на: 26.10.2016 г. | 14:27:07 ч. Приложение № 1 към Договор № 028 от 26.10.2016.pdf
 • Изтегли PDF / 720.44KB Качен на: 26.10.2016 г. | 14:27:19 ч. Приложение № 2 към Договор № 028 от 26.10.2016.pdf
 • Изтегли PDF / 2.91MB Качен на: 26.10.2016 г. | 14:27:31 ч. Приложение № 3 към Договор № 028 от 26.10.2016.pdf
 • Изтегли PDF / 444.49KB Качен на: 26.10.2016 г. | 14:31:43 ч. Освобождаване на гаранции - чл. 62, ал. 1, т. 2.pdf
 • Изтегли PDF / 377.54KB Качен на: 15.12.2016 г. | 16:56:48 ч. Извършени плащания (аванс) по Договор № 028 от 26.10.2016.pdf
 • Изтегли PDF / 233.34KB Качен на: 27.02.2018 г. | 16:28:45 ч. Извършени плащания (междинно) по Договор № 028 от 26.10.2016.pdf
 • Изтегли PDF / 233.35KB Качен на: 29.03.2018 г. | 17:58:23 ч. Извършени плащания (окончателно) по Договор № 028 от 26.10.2016.pdf