ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Номер: 2016-023 Публикувано на: 01.04.2016 г. | 11:05:05 ч.

Изготвяне на стратегия за маркетинг и промоциране в рамките на проект с регистрационен номер 15.2.1.067, финансиран по Програма V-A Interreg Румъния-България 2014-2020 г.

Процедура: открита процедура

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Асоциация на дунавските общини „Дунав“, в качеството си на водещ партньор по проекта, финансиран по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ с адрес за контакт: п. к. 7000, гр. Русе, бул. „Генерал Скобелев“ № 31, бл. „Българска роза“, ет. партерен; тел.: 082/520529; 0885888081; факс: 082/520535; ел. поща: adodunav@abv.bg; инт. страница: www.adodunav.org, съобщава, на основание чл. 27, ал. 2 ЗОП, че на 01.04.2016 г. публикува обявление (724902) в Регистъра на обществените поръчки при Агенция по обществени поръчки относно открита процедура (02308-2016-0012) за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 1, т. 2, предложение второ ЗОП с предмет: „Изготвяне на стратегия за маркетинг и промоциране на територията на българската част от трансграничния регион Румъния-България, както и интегриране на изготвената стратегия за маркетинг и промоциране на румънската част от трансграничния регион Румъния-България на партниращата организация, в рамките на проект „Разработване и промоциране на съвместен културно-исторически туристически продукт: Маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“, с регистрационен номер 15.2.1.067“.

В профила на купувача заедно с обществената поръчка са публикувани и приложенията към нея. Мястото, определено за настоящата обществена поръчка в профила на купувача е:

http://www.adodunav.org/bg/bayerprofile/izghotvianie-na-stratieghiia-za-markietingh-i-promotsiranie-v-ramkitie-na-proiekt-s-rieghistratsionien-nomier-15-2-1-067-finansiran-po-proghrama-v-a-interreg-rumniia-blghariia-2014-2020-gh

Възложител – Мария Христова, Изпълнителен директор на АДО „Дунав“.

www.interregrobg.eu

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. Инициаторите на интернет страницата са единствено отговорни за информацията, предоставена чрез интернет страницата.