ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Номер: 2016-007 Публикувано на: 19.01.2016 г. | 16:35:05 ч.

Доставка на оборудване за целите на проект с регистрационен номер 15.2.1.067, финансиран по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г.

Процедура: публична покана

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Асоциация на дунавските общини „Дунав“, в качеството си на водещ партньор по четири проекта, финансирани по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ с адрес за контакт: п. к. 7000, гр. Русе, ул. „Княжеска“ 15, ет. 3; тел.: 082/520529; 0885888081; факс: 082/520535; ел. поща: adodunav@abv.bg; инт. страница: www.adodunav.org, съобщава, на основание чл. 101б, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), че на 19.01.2016 г. публикува покана (9049683) на Портала за обществени поръчки при Агенция по обществени поръчки и в профила на купувача за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2, предложение първо от ЗОП с предмет: „Доставка на оборудване за целите на проект „Разработване и промоциране на съвместен културно-исторически туристически продукт: Маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“, с регистрационен номер 15.2.1.067“.

В профила на купувача заедно с поканата са публикувани и приложенията към нея. Мястото, определено за настоящата обществена поръчка в профила на купувача е: http://www.adodunav.org/bg/bayerprofile/.

Възложител – Мария Христова, Изпълнителен директор на АДО „Дунав“.

www.cbcromaniabulgaria.eu

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. Инициаторите на интернет страницата са единствено отговорни за информацията, предоставена чрез интернет страницата.